انگشت شماره 1
اين انگشت نماد مسايل مادي و ثروت است و كساني كه اين انگشت را انتخاب مي كنند ، اقتصاد دانان خوبي هستند و معمولا از نظر مالي در وضعيت خوبي قرار دارند .


انگشت شماره 2
اين انگشت نماد کار مي باشد و اشخاصي که به اين انگشت اهميت بيشتري مي دهند انسانهاي کاري هستند و بطور كلي وجدان کاري خوبي دارند و موفقيت زيادي در كارها دارند .


انگشت شماره 3
اين انگشت ميزان اهميت به خود فرد را نشان مي دهد ، افرادي كه اين انگشت را انتخاب مي كنند ، در مورد همه چيز اول به خود اهميت داده و تا حدودي خودپرست و خودخواه هستند .


انگشت شماره 4
اين انگشت نماد محبت و عشق است و كساني كه اين انگشت را انتخاب مي كنند ، انسانهاي احساساتي و عاطفي هستند و همواره به دنبال محبت و خوشحال كردن ديگران هستند .


انگشت شماره 5
اين انگشت نماد خانواده و فرزند هست و كساني كه به اين انگشت علاقمند هستند ، افرادي هستند كه به خانواده پايبند بوده و به زندگي مشترك و بطور كلي روابط بين افراد اهميت مي دهند .