سلام داداش حق داری تو بازار ما از این حق کشیا زیاده زیاد....