شنایی با نامزد ایرانی دبیرکلی فائو + عکس / معرفی سایت دکتر نوری نائینی

حکیم مهر
- دکتر محمدسعید نوری نائینی فارغ التحصیل اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کورنل آمریکا و استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی نامزد ایرانی دبیرکلی فائو است.


وی دو دوره به عنوان نماینده کشورمان در فائو خدمت کرده و سپس دو دوره نیز بر اساس آرای کشورهای جهان صندلی ریاست شورای فائو را به عهده گرفت و تا سال 2009 در رم ساکن بوده است.


سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو - FAO)، یکی از مهمترین ساختارهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد است و ایران برای انتخاب دبیرکل جدید این سازمان یکی از چهره های شاخص آکادمیک خود را نامزد کرده است؛ دکتر محمدسعید نوری نائینی