اميدوارم به جاي اون طعمه اي كه به نخ بستن خودشون يه دفعه غذاي كروكوديل ها بشن!