تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به خانه ای در شهر فلوریدا می باشد که تمساحی شاید به دلیل گم شدن و یا اشتباهی با این خانه وارد شده که باعث ترسیدن اعضای این خانه شده است و باغ وحش در حال گرفتن این تمساح می باشد.


ورود تمساح به خانهورود تمساح به خانهورود تمساح به خانهورود تمساح به خانهورود تمساح به خانهورود تمساح به خانهورود تمساح به خانه