آلودگي انگلي ماهي سيم مولد (Abramis brama orientalis, Berg 1949)
نظافت رحيم آبادي بلال*,خارا حسين,ستاري مسعود
* دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، دانشکده منابع طبيعي، گروه شيلات، لاهيجان، ايران
آلودگيهاي انگلي 256 عدد ماهي سيم مولد درياچه سد ارس در زمان صيد مولدين مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ماهيان مولد سيم در آبان 1387 و فروردين 1388 پس از صيد به صورت زنده به مرکز تکثير، پرورش و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شهيد انصاري رشت انتقال داده شدند. پس از انتقال ماهيان کالبد شکافي شده و مورد بررسي انگلي قرار گرفتند. بر طبق نتايج بدست آمده 5 مورد انگل شامل تک ياخته Trichodina sp (شيوع 25 درصد، ميانگين شدت آلودگي 41/2 عدد، ميانگين فراواني 6/0 عدد و دامنه تعداد 11-1 عدد)، ترماتود مونوژن Gyrodactylus sp (شيوع 43/23 درصد، ميانگين شدت آلودگي 49/2 عدد، ميانگين فراواني 08/1 عدد و دامنه تعداد 8-1 عدد) و Dactylogyrus sp (شيوع 54/10 درصد، ميانگين شدت آلودگي 81/1 عدد، ميانگين فراواني 07/0 عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد)، متاسرکر ترماتود ديژن sp athaceum Diplostomum (شيوع 29/4 درصد، ميانگين شدت آلودگي 73/3 عدد، ميانگين فراواني 01/0 عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد) و پلروسرکوئيد سستود Ligula intestinalis (شيوع 7/45 درصد، ميانگين شدت آلودگي 09/3 عدد، ميانگين فراواني 58/1 عدد و دامنه تعداد 6-1 عدد) جداسازي شدند. از بين اينها Gyrodactylus sp و D. Spathaceum براي اولين بار از ماهي سيم مولد درياچه سد ارس گزارش مي شوند.
كليد واژه: درياچه سد ارس، ماهي سيم، Abramis brama orientalis، انگل
SID.ir