آلودگي انگلي دو گونه ماهي Capoeta capoeta و Osteichthyes: Cyprinidae) Chalcalburnus chalcoides) به ترماتوها در رودخانه شيرود مازندران
ملكي لقمان,ملك معصومه*
* گروه علوم جانوري، دانشكده زيست شناسي، پرديس علوم، دانشگاه تهران، تهران
در مطالعه حاضر دو گونه سياه ماهي (Capoeta capoeta) و اسلك (Chalcalburnus chalcoides) از مصب رودخانه شيرود جمع آوري شده و از نظر آلودگي به ترماتودها مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين بررسي چهار گونه انگل Clinostomum complanatum, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum و Allocreadium sp. شناسايي شدند. از اين انگلها C. complanatum در سياه ماهي بطور معني داري بيشتر از اسلك بود. در اين مطالعه ارتباط شدت و درصد آ‌لودگي با جنسيت و گروههاي طولي و همچنين تاثير انگل روي فاكتورهاي رشد ميزبان بررسي شد. همچنين تفاوتهاي شاخصهاي اكولوژيك شامل غناي گونه اي (Richness)، غالبيت (Dominance)، تشابه (Similarity)، يكنواختي (Equitability)، تنوع (Diversity) و ميزبان - ويژگي (Host-specificity) انگلها در دو ميزبان مطالعه شد. نتايج بيانگر بالاتر بودن شاخصهاي غناي گونه اي، تنوع و غالبيت در سياه ماهي نسبت به اسلك است. تحليل تابع مميزي و شاخص ميزبان - ويژگي نيز بيانگر اختصاصي بودن انگلها است.

SID.ir