ميخواهيد يك عروسي شاهانه داشته باشيد؟
ميخواهيد خاص باشيد؟
ميخواهيد همه از جشن شما صحبت كنند ؟
به جاي قرار دادن يك جسد روي ميز شامتان غذاي گياهي بدهيد
[IMG]http://up7.********.com/images/yay2lezrzcee7illxy56.bmp[/IMG]
بگذاريد همه كائنات با شما جشن بگيرند
بگذاريد شب عروسي تان عذاي خانواده ديگري نباشد
بگذاريد آسمان و زمين و هرچه در آن است شما را تحسين كند