این مخلوقات جدید که تاکنون ناشناخته بودند توسط مستندسازان "بی بی سی" کشف شده اند.
کوچکترین طوطی دنیا
قورباغه استتار شده
شاه- پرنده بهشت
سوسک رنگین کمانی
فاخته میوه زیبا
هزارپای مودار
بزرگترین موش دنیا
نوعی دوزیست
عنکبوتی که خود را مثل یک گیاه گلسنگ استتار می کند