گیاه عروسک پشت پرده

[گیاه عروسک پشت پردروسك پشت پرده، یكی از گیاهان سمی مراتع ایران است كه به*صورت خودرو در بیشتر نقاط كشور یافت می*شود. رشد سریع و قدرت سازگاری بالای این گیاه باعث افزایش جمعیت آن در مراتع گردیده است. هدف این پژوهش, بررسی اثر تغذیه این گیاه بر تولید مثل گوسفند بود. بدین منظور تعداد 8 رأس میش به*طور تصادفی انتخاب گردید و به دوگروه تقسیم شدند و هر گروه به ترتیب یك و دو گرم از میوه این گیاه را دریافت كردند. نمونه*های خون به مدت 39 روز متوالی جمع آوری گردید و غلظت هورمون*های استروژن (E2) و پروژسترون(P4) پلاسمای نمونه*های خون با استفاده از روش رادیوایمونواسی اندازه*گیری شد و نسبت غلظت هورمون E2به هورمون P4(P4/E2)محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه در دوره بعد از خوراك دهی این نسبت در مقایسه با دوره خوراك دهی و قبل از خوراك دهی در هر دو گروه افزایش معنی داری داشت. ولی بین دو گروه اختلاف معنی*داری دیده نشد(p<0.01) كه حاكی از این است كه گیاه عروسك پشت پرده باعث اختلالاتی در توازن هورمون*های استروژن و پروژسترون پلاسما شده و این امكان وجود دارد كه در اثر وجود تركیبهیا استروژنی در میوه این گیاه باشد كه در نهایت این تركیبها باعث اختلال در تولید مثل گوسفندان می*گردد.
واژه*های كلیدی: عروسك پشت پرده، باروری، گوسفندان

مقدمه

یكی از گیاهان سمی كه در تولید مثل دام و انسان ایجاد اختلال می*كند ,گیاه عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi) است كه به*طور وسیعی در اكثر مراتع ایران به*صورت خودرو رشد می*كند (3,2)(شكل شمارة 1).در طب سنتی, گیاه شناسان میوه آن را برای جلوگیری از بارداری توصیه می*كنند. این گیاه دارای ساختمان 13 و14 سكو-16و 24 سیكلو ارگوستان می*باشد كه آن را فیزالین می*نامند (1). فیزالین*ها مواد تشكیل دهنده استروییدی گیاهان فیزالیس می*باشند. گزارشهای متعددی درباره وجود تركیبهای استروییدی در دانه*های این گیاه ارائه شده است. تا كنون آزمایشهای محدودی در مورد اثر گیاه عروسك پشت پرده روی چرخة تولید مثل ارائه شده است و نتایج آنها بیانگر این است كه این گیاه دارای اثر استروژنی یا آنتاگونیست استروژنی است كه می*تواند اثر مثبت یا منفی بر روی چرخة فحلی داشته باشد. از طرفی این گیاه, دارای رشد سریع, قدرت سازگاری و تولید بذر بالایی در مراتع است. میوه آن در اواخر تابستان, همزمان با فصل جفت*گیری و دوران آبستنی گوسفندان می*رسد و به علت بوی خوش آن ,گوسفندان تمایل زیادی به تغذیه از آن نشان می*دهند. بنابراین, هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر تغذیه*ای میوه گیاه عروسك پشت پرده بر روی تولید مثل و باروری گوسفندان ماده بود.
مواد و روشها

در این آزمایش تعداد 8 راس میش به طور تصادفی از گله اصلی انتخاب شدند و به دو گروه چهار رأسی تقسیم شدند. این میش*ها در تمام مدت انجام آزمایش از نظر تغذیه و عوامل محیطی در شرایط كاملا یكسان به سر می*بردند. این پژوهش در فصل جفت*گیری (پاییز) انجام شده است. در این تحقیق، دو تیمار در نظر گرفته شد. گوسفندان در تیمار اول و دوم به ترتیب یك و دو گرم میوه گیاه عروسك پشت پرده را در دوران خوراك دهی دریافت كردند. نمونه*های خونی هر روز به مدت 39 روز توسط لوله*های خلاءدار جمع آوری گردید. برای اندازه*گیری غلظت هورمون استروژن(E2) و پروژسترون (P4) از كیت*های رادیوایمونواسی استروژن و پروژسترون استفاده شد. برای تجزیه آماری نتایج از طرح آزمایشی پلات*های خرد شده در واحد زمان و در قالب طرح بلوك كامل تصادفی استفاده شده است و برای تجزیه، از برنامه نرم افزاری MSTATC استفاده شد و برای مقایسه دقیق تر مقایسه میانگین ها، آزمون دانكن انجام شد.


نتایج این پژوهش نشان داد كه نسبت میانگین غلظت هورمون استروژن به هورمون پروژسترون پلاسما در هر دو گروه با تغذیه میوه گیاه عروسك پشت پرده در دوره بعد از خوراك دهی در مقایسه با دو دوره دیگر افزایش معنی*داری داشت ((p<0.01 ولی بین دو گروه اختلاف معنی*داری دیده نشد (نمودار شمارة 1و2).این نتایج نشان دهنده وجود تركیبهای استروژنی بوده كه باعث افزایش در دوره بعد از خوراك دهی شده است. این نتیجه با نتایج گزارش شده توسط شارما و همكاران (5) كه بیان كردند در عصاره الكلی این گونه استروییدهای جدید وجود دارد و نیز گزارش اوانس(4) كه نشان داد درتمام گیاه، لاكتون*های استروییدی وجود دارد و با نتایج روح الامین كه نشان داد عصاره الكلی گیاه دارای اثرات استروژنیك می*باشد، مشابه است. ولی، با گزارش وصال و همكاران(6) كه ثابت كردند عصاره آبی میوه گیاه عروسك پشت پرده دارای اثرات آنتاگونیست استروژنی است, تناقض دارد. در مجموع، از نتایج این تحقیق چنین استنباط می*شود كه تغذیه گیاه عروسك پشت پرده باعث اختلالاتی در توازن هورمونهای استروژن و پروژسترون شده و این تداخل امكان دارد كه در اثر وجود تركیبهای استروژنی در میوه این گیاه باشد. این اختلال باعث خواهد شد كه درصد قسر و ناباروری در گله*هایی كه در مراتع دارای این گیاه چرا م
ی*كنند افزایش یابد

fa.parsiteb.com/news.php?q