دیده بان حقوق حیوانات: سرشماری حیات وحش در پارک ملی دریاچه ارومیه هیچگونه تلفات ویا رفتار غیرعادی در بین قوچ ومیش های جزیره کبودان وجود نداشته است. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، برنامه سرشماری حیات وحش در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با روش مشاهده مستقیم بمدت ۳ روز وبا همکاری کارشناسان ومحیط بانان اداره کل و پارک ملی دریاچه ارومیه انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تعداد ۱۳۳۷ راس قوچ ومیش وحشی به نسبت ۶۶۷ راس قوچ، ۴۸۵ راس میش، ۱۸۵راس بره در جزیره کبودان وجود داشته .مشاهدات نشان می دهد که هیچگونه تلفات ویا رفتار غیرعادی در بین قوچ ومیش های جزیره کبودان وجود نداشته وبا توجه به امنیت زیستگاهی،تغذیه و…. از سلامت جسمانی مطلوب تری برخوردارندواین نشانگر پویایی جمعیت قوچ ومیش ها در جزیره می باشد. از طرفی وجود تعداد زیادی کبک معمولی در زیستگاه جزیره کبودان بیشتر شده وبه عامل تخریب در محیط تبدیل می شوند.همچنین در این سرشماری پرندگان شکاری شامل عقاب طلایی،کرکس مصری،دلیجه وسارگپه نیز مشاهده ونسبت گردیده است.