به گزارش خبرنگار مهر، خبر واگذاري 215 هکتار از اراضي پارک ملي " بمو" در استان فارس به وزارت نفت نگراني دوستداران محيط زيست را به دنبال داشت.
در اين رابطه دبير موسسه 13 فروردين با بيان اينکه چندي پيش در سفر رئيس سازمان محيط زيست به استان فارس بيش از 114 هکتار از اراضي پارک ملي بمو به توسعه پالايشگاه اختصاص يافت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين ميزان زمين در حالي به پالايشگاه داده شد که متوليان امر ادعا دارند اين زمينها مربوط به خود پالايشگاه بوده است.
علي اکبر کاظميني تاکيد کرد: بنا را بر اين مي گذاريم که گفته مسئولان امر در خصوص اينکه اراضي واگذار شده مربوط به پالايشگاه است درست باشد اما اين سوال مطرح مي شود که چرا اين طرح مدت چهار سال بدون هيچ اقدامي مانده بود و محيط زيست پاسخي نمي داد.
وي با بيان اينکه بايد در اين واگذاري حريم پارک ملي بمو رعايت مي شد، اظهار داشت: در گذشته زماني پالايشگاه ساخته شده که پارک ملي بمو وجود داشته و نبايد خطاهايي که در گذشته در رابطه با ايجاد پالايشگاه در مجاورت اين پارک صورت گرفته، بار ديگر تکرار شود.
دبير موسسه 13 فروردين با تاکيد بر اينکه توسعه پالايشگاه در اين محدوده به ضرر پارک ملي بمو به شمار مي رود، گفت: با توجه به حجم زياد کارخانجات در محدوده پارک ملي بمو و همچنين شهر زرقان آلودگي در اين مناطق به شدت بالاست و به هيچ عنوان طرح توسعه پالايشگاه توجيه ندارد.
کاظميني يا بيان اينکه پالايشگاه حداقل بايد دو هزار متر از پارک فاصله داشته باشد، تاکيد کرد: طي مدت اخير اقدامات زيادي از سوي محيط زيست براي حفاظت از مناطق حفاظت شده انجام شده اما واگذاري اراضي پارک ملي بمو آنهم از سوي محيط زيست جاي تعجب است.
وي با بيان اينکه پارک ملي بمو مهمترين پارک جنوب کشور است، اظهار داشت: از ديگر معايب توسعه پالايشگاه مي توان به وجود تخت جمشيد در نزديکي اين منطقه اشاره کرد و با توجه به اينکه گردشگران زيادي مجبورند براي بازديد از تخت جمشيد از اين منطقه عبور کنند ميزان آلودگي و بوي نامطبوع پالايشگاه آنها را فراري مي دهد.
دبير موسسه 13 فروردين با بيان اينکه اين محدوده خانه پلنگ ايراني است، گفت: اين اقدام محيط زيست به هيچ وجه با نظر کميته کارشناسي استاني و ارزيابي انجام نشده و بايد از انجام اين کار جلوگيري شود.
وي گفت: توسعه پالايشگاه براي حيات وحش منطقه نيز مشکلاتي را به وجود مي آورد.
کارنامي: واگذاري صورت نگرفته است
اما در اين ميان مدير کل محيط زيست استان فارس نيز به خبرنگار مهر در اين رابطه گفت: واگذاري صورت نگرفته و اين اراضي مربوط به خود پالايشگاه است که مجاور پارک ملي بمو قرار دارد اما بنا به نظر منابع طبيعي مربوط به خود پالايشگاه است.
حسينعلي ابراهيمي کارنامي در پاسخ به اين سئوال که "توسعه پالايشگاه براي حيات وحش مشکل ايجاد نمي کند"، اظهار داشت: قرار است که پالايشگاه اقداماتي انجام دهد که يکي از آنها اين است که سيستم پالايش آن، آنلاين باشد تا اين مسئله هم از محيط زيست استان و هم در تهران رصد شود.
وي ادامه داد: همچنين بايد ايستگاه سنجش ثابت آلودگي هوا در حوزه زرقان نصب شود و در زمان ساخت ناظري گذاشته تا آخرين استانداردهاي جهاني از سوي پالايشگاه رعايت شود.
مدير کل محيط زيست استان فارس با بيان اينکه وزارت نفت متعهد به انجام اين اقدامات است، گفت: همچنين بايد نسبت به بهينه سازي پالايشگاه موجود که بخش عمده اي از آن فرسوده شده اقدام کنند همچنين تصفيه خانه خوبي راه اندازي شده و لاگنهايي که وجود دارد بايد تا پايان سال 90 مديريت کنند به طوريکه آب خروجي بدون تصفيه نداشته باشيم.
ابراهيمي کارنامي تاکيد کرد: با اين تدابير اتخاذ شده به نظر مي رسد که نگرانيهايي که احتمالا در خصوص آلودگي هم بوده وجود نخواهد داشت.