نگاش كن كجا رفته شيطون
بچه لپوي منم منتظره در مايكرو ويو باز شه بپره توش منم بايد يه بار درو ببندم ناهارش كنم