من واقعا حرفی ندارم
معنی انسان بودن کاش به معنای واقعی بود و معنای واقعی و اصلیه اون اجرا میشد
ای کاش