من با شما مخالفم آقای شمس
همه چیز پول نیست
همه چیز ذات و شخصیت و عملکرد آدم هاست