سايگا توسط IUCN جزو حيوانات در حال انقراض طبقه بندي شد. امروزه تخمين زده مي*شود كه مجموعاً 50.000 سايگا وجود داشته باشند، كه در كالميكيا، سه منطقه در قزاقستان و در دو منطقه قرنطينه شده در مغولستان زندگي مي*كنند.


12هزار جسد آنتيلوپ سايگا (Saiga Antelope) در غرب قزاقستان پيدا شدند. اين گونه در آستانه انقراض است و مرگ*ومير عظيم آن در منطقه اورال باعث شگفتي كارشناسان شده است.

ميلنر گالند (Milner-Gulland)، مدير پروژه حفاظت ازسايگا و عضو گروه متخصصان آنتيلوپ* ضمن اعلام اين خبر گفت: «اين يك شوربختي است كه سايگاها به دليل رويارويي با يك زمستان سخت و غيرعادي مرده*اند. به ويژه* كه شمار عمده*اي از اين اجساد را ماده*ها و گوساله*هاي امسال تشكيل مي*دادند.»

در سال 2009 گزارش*هاي رسمي، جمعيت سايگا در منطقه اورال را 26 هزار راس اعلام كردند. اين جانور در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت، گونه*اي در آستانه انقراض (Critically Endangered) شناخته مي*شود. در سال 1995 سايگا به عنوان گونه* آسيب*پذير (Threatened Species) در فهرست سرخ قرار داشت اما شكار غيرقانوني آن پس از فروپاشي شوروي سابق باعث شد جمعيت آن 95 درصد كاهش يابد.به گزارش اتحاديه جهاني حفاظت، تنها پنج جمعيت از اين گونه در روسيه، قزاقستان،* ازبكستان و مغولستان وجود دارد. در چند سال اخير نشانه*هايي از بهبود جمعيت اين گونه ديده شده كه مرهون تلاش*هاي حفاظتي بوده است. با اين حال تنها جمعيت اورال است كه از توجهات بين*المللي و حفاظت محروم مانده است.

بر پايه اين گزارش،*هنوز دليل مرگ و مير 12 هزار راس سايگا مشخص نيست. گرچه اين مرگ و مير به بيماري واگيردار عفونيِ پاسترولوسيس (Pasteurellosis) نسبت داده مي*شود اما بررسي*ها براي اعلام نظر قطعي در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

پاسترولوسيس توسط يك باكتري ايجاد مي*شود كه به طور طبيعي در بدن موجود سالم وجود دارد. اگر سيستم ايمني بدن دچار مشكل شود يا توسط بيماري ديگري مسموميت يا سو تغذيه پديد آيد، آن باكتري مي*تواند مرگ سريع جانور را به همراه داشته باشد


http://samkhf.******.com