مشخصات : سر و گردن كمي مشخص ، پوزه برجسته و گرد با فرورفتگي ثلثي شكل ، پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ،*چشم با مردمك گرد ،*داراي پولك و به ندرت سه پولك عقب چشمي ، پولكهاي بين بيني كوتاهتر از پولكهاي جلو پيشاني ، پولك پيشاني خيلي باريك و برابر يا كمي بلندتر از پولك آهيانه ، داراي دو پولك گونه اي ،* پولكهاي گيجگاهي 2+3 يا 2+4 عدد ،*لب بالا داراي 8 پولك و به ندرت 9 پولك ، لب پائين داراي 10 يا 11 پولك (چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، طول پولك چين قدامي برابر يا كوتاهتر از پولك چين خلفي ، پولكهاي بدن اريبي شكل با كمي فرورفتگي در وسط پولك ، پولكهاي سطح پشتي 17رديف ، پولكهاي سطح شكمي 168 تا 183 و سطح زيرين دم 72 تا 95 عدد ، پولك مخرجي منقسم .


سطح پشتي به رنگ زيتوني يا قهوه اي خاكستري تيره يكنواخت يا با خالهاي قهوه اي تيره با حاشيه يا بدون حاشيه سفيد رنگ ،*سطح شكمي سفيد مايل به زرد ، نوزادان داراي خطوط و نقوش قرينه و بالغين فاقد نقش و نگار ، سطح پشتي به رنگ قهوه اي ، سبز زيتوني يا خاكستري تيره مايل به سياه با خالهاي روشن و حاشيه قهوه اي و گاهي حاشيه پولك داراي خالهاي زرد و گاهي خالهاي تيره همراه با خالهاي سفيد رنگ ، سطح شكمي سفيد متمايل به زرد با خالهاي سياه و سفيد .
حداكثر طول 180 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .
تغذيه از مارها و مارمولكها و پرندگان ، تغذيه نوزادان از سوسكها و حشرات .
زاد و ولد : تخمگذار ، در تابستان تا بيست تخم مي گذارند .
زيستگاه : صحراها ، تپه ماهورها ، چمنزارها .
انتشار جغرافيايي : شمال آفريقا ، از الجزاير تا مصر ، عربستان ، جنوب شرقي اروپا ، تركيه ، شرق ايران ، مناطق مجاور درياي خزر ، نواحي شرقي قفقاز .
پراكندگي در ایران : استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، مركزي ، تهران ، خراسان ، همدان ، زنجان ، كرمانشاهان ، مازندران ، خوزستان ، هرمزگان ، قزوين .


http://www.topforum.ir/