محمد رضا فاطمي استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و تحقيقات در گفتگو با مهر افزود: ساخت اين جزيره مي تواند صدمات جبران ناپذير محلي و منطقه اي به اکوسيستم دريايي اين منطقه وارد کند. آسيبهاي بسيار شديد و کوتاه مدتي که در هنگام ساخت اين جزيره بر اکوسيتم و جاندران اين منطقه وارد مي شود از يک سو و خسارتهايي که در طول زمان و بعد از ساخته شدن اين جزيره بر آنها تحميل مي شود از سوي ديگر تهديداتي جدي براي درياي خزر به شمار مي روند.
فاطمي با اشاره به اينکه اين منطقه در جنوب شرقي درياي خزر که يکي از کم عمق ترين مناطق اين دريا و نزديک به تالاب گميشان است واقع شده که فلات قاره گستردگي زيادي دارد و محيط بسيار مناسبي براي رشد و تکثير آبزيان است اظهار داشت: ساخت اين جزيره بر جانداران و زيست بوم اين تالاب اثرات منفي بسيار شديدي مي گذارد.
به اعتقاد وي، ديگر موجودات دريايي به غير از ماهيان خاوياري و فک هاي خزري به شدت تحت تاثير اختلالات ايجاد شده در اثر جزيره سازي قرار مي‌گيرند که اين موضوع، مي تواند آسيبهاي جدي را به آنها وارد کند.
فاطمي با اشاره به جريان عمومي درياي خزر که بر خلاف عقربه هاي ساعت از غرب به شرق است تأکيد مي کند: اگر سازه هاي اين جزيره گستردگي زيادي داشته باشند ممکن است در اين جريان اختلال ايجاد شود و کل سيستم اکولوژيکي درياي خزر را بر هم بزند.

خطر مرگ ومير گسترده آبزيان

وي با اشاره به اثرات رسوبگذاري حاصل از ساخت اين جزيره اضافه مي کند: اين موضوع موجبات مرگ ومير گسترده آبزيان درياي خزر مي شود.
فاطمي به نگراني هايي که در خصوص ورود فاضلاب اين جزيره به درياي خزر پس ازساخته شدن وجود دارد اشاره مي کند: اين نگراني تا حدودي بي مورد است زيرا اولاً در حال حاضر فاضلاب تمام شهرهاي شمالي کشور به اين دريا ريخته مي شود و در ضمن بانک هاي جهاني تا هنگامي که مطمئن نشوند که سيستم تصفيه فاضلاب و پساب در جزاير مصنوعي برنامه ريزي نشده به کشورها تسهيلات ساخت جزاير مصنوعي را نمي دهند.
وي در پاسخ به اينکه آيا با توجه به اثرات ساخت اين جزيره بر آبزيان ايران سازمان محيط زيست مي تواند نسبت به ساخت اين جزيره اعتراض کند مي گويد: با توجه به اينکه رژيم حقوقي درياي خزر به طور کامل مشخص نيست نمي توان به اين موضوع اعتراض کرد اما بر اساس پروتکل تهران که ايران و ترکمنستان هردو عضو آن هستند مي توان با مطرح کردن اين موضوع سازمان محيط زيست ايران خواهان همکاري براي کاهش خسارات شود. از سوي ديگر وقتي در داخل کشورمجوز احداث سازه هاي مشابه به راحتي داده مي شود چگونه مي توان به ديگر کشورها اعتراض کرد.

پروتکل جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل تصويب نشده است

همچنين محمد باقر نبوي معاون سابق محيط دريايي سازمان محيط زيست با بيان اينکه اطلاعات چنداني از اين طرح در دست نيست به خبرنگار مهر مي گويد: به طور کلي طرح هاي جزيره سازي درحاشيه درياها مشکلاتي ايجاد مي کند که مهمترين آن تخريب رسوباتي است که طي هزاران سال در بستر دريا جمع شده اند.
وي اضافه مي کند: همچنين موادي که براي خاکريزي و ساخت جزيره ها وارد محيط مي شوند، کدورت آب را بالا برده و براي آبزيان مشکلاتي ايجاد مي کند.
نبوي با اشاره به اينکه در کاپ 3 پروتکل تهران جلوگيري از آلودگي نفتي آبهاي خزر تصويب شده اظهار مي کند: هنوز پروتکل جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل تصويب نشده که به بتوان به صورت قانوني از اين اقدام جلوگيري کرد.
به گفته وي، البته ساخت اين جزيره اگر بر طبق موازين زيست محيطي باشد به گونه اي که شناور بوده و در جريان آب اختلال ايجاد نکند مشکلي ندارد.
نبوي با بيان اينکه هنوز از ابعاد و چگونگي ساخت اين جزيرها اطلاعاتي نداريم ادامه مي دهد: اگر ابعاد و ساختار آن به آبزيان و اکوسيستم خزر آسيب وارد کند اجازه ساخت آنرا نمي دهيم.
امروزه ديگر روش هاي نوين علمي تر و کم آسيب تر به محيط زيست مانند ساخت جزاير ساحلي جايگزين جزيره سازي شده و به جاي ايجاد جزيره در آب و خشک کردن بخش هايي از دريا، آب را به ساحل هدايت مي کنند که اين به مراتب بهتر بوده و باعث افزايش توليد در محيط مي شود.
همچنين به گفته برخي کارشناسان مرزهاي سرزميني کشورها بر اساس آخرين خشکي هاي متعلق به کشور در دريا حساب مي شود و هنگامي که کشوري جزيره ايجاد مي کند يعني 12 مايل پيشروي مي کند و اين مسئله با توجه به منابع نفتي که در خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان وجود دارد کمي شائبه سياسي بودن و توسعه طلبي مرزي ترکمنستان را به ذهن متبادر مي کند.

جزيره سازي در دريا ريسک خطرات محيط زيست را افزايش مي دهد
مزدک دربيکي پژوهشگر محيط زيست نيز معتقد است که جزيره سازي در دريا افزايش احتمال ريسک خطرات محيط زيست را در پي خواهد داشت که اين مسئله مي تواند بر اکوسيستم بسته درياي خزر بسيار بيش از درياي جنوب اثرات منفي بر جاي گذارد؛ چرا که در درياي آزاد درصد خطر مقداري پايين تر است ولي در اکوسيستم بسته خزر، هر فعاليتي که توسط کشورهاي حاشيه انجام شود مي تواند براي همه مشکل آفرين باشد.
وي اضافه مي کند: هرچند هنوز اطلاعات چنداني درباره مشخصات اين پروژه در دست نيست و نمي توان به صراحت درباره مخاطرات آن نظر داد ولي اساسا احداث پروژه هاي خيلي بزرگ مي تواند محيط زيست درياي خزر را تحت تاثير پيامدهاي منفي بيشتري قرار دهد.
به گفته دربيکي، اينکه آب مصرفي اين جزاير از کجا تامين مي شود بسيار مهم است؛ چرا که دستگاههاي آب شيرين کن مشکلات محيط زيستي زيادي دارند. همچنين نحوه اجراي سيستم فاضلاب اين مجموعه نيز ابهام دارد.