مارگيرها براي صيد مار، روش*هاي متفاوتي دارند. در هر منطقه براساس تجربيات خود و ديگران شگرد خاصي به كار مي*برند و چون مي*دانند كه به دست آوردن پشت گردن مار و بي*حركت ساختن دمش او را بي*خطر مي*سازد بيشتر از همين طريق او را شكار مي*كنند كه رايج*ترين آن استفاده از يك چوب بلند دوشاخه است.

آن*ها به محض مشاهده مار در فرصتي مناسب چوب دو شاخه را بر روي گردنش مي*گذارند و به سرعت دمش را با پاي خود مهار مي*كنند و بعد با احتياط پشت گردنش را با يك دست و دم را با دست ديگر گرفته او را در جعبه يا ظرفي كه قبلاً آماده كرده*اند جاي مي*دهند. بعضي براي كم خطر كردن مار هنگامي كه پشت گردنش را به چنگ آوردند تكه پارچه ضخيمي به دهانش مي*دهند تا آن را گاز بگيرد و زهرش را بر آن بريزد و در نتيجه از خطرش كاسته شود.

زهر مار، مايع زرد رنگ و تقريباً غليظي است نظير روغن مايع منتهي كمي رقيق*تر.

بعضي از مارگيران حرفه*اي، براي موسسات علمي و پژوهشي و لابراتورهاي دارويي تعداد زيادي مار شكار می كنند از تله*ها و وسايل مختلفي كه خود ابداع كرده*اند استفاده مي*نمايند اما در ميان انواع وسايل و روش*هاي صيد مار، نحوه كار بعضي از مارگيران هندي شنيدني*تر است.

آن*ها براي گرفتن مار يك كاسه شير و يك ني*لبك و يك ديگچه*ي سفالي برمي*دارند و به محلي كه حدس مي*زنند مار وجود دارد مي*روند.

مار شير را خيلي دوست دارد و حتي ديده و شنيده شده كه خود را به اصطبل گاوها رسانده و بدون آن كه صدمه*اي وارد سازد به مكيدن شير از پستان گاو پرداخته است.

مارگيرهاي هندي با توجه به همين علاقه، ظرف شير را در مسير مار مي*گذارند و ديگچه را نيز در كنارش قرار مي*دهند و خود در گوشه*اي به انتظار مي*نشينند.

مار بوي شير را احساس كرده و آرام آرام خود را به ظرف شير مي*رساند سر در كاسه شير مي*كند و بنوشيدن مشغول مي*شود.

آن*گاه مارگير با به صدا درآوردن ني*لبك او را محسور مي*سازد. و در يك فرصت مناسب به داخل ديگچه هدايتش مي*كند و در ديگچه را

مي*گذارد.


منبع : اوماک