نام دارو: Amikacin

فرم های تجاری رایج در ایران: فرم تزریقی 50 میلی گرم به ازای هر سی سی و 250 میلی گرم به ازای هر سی سی.

عملکرد: آمینوگلیکوزیدها سبب مهار سنتز پروتئین در باکتری ها می شوند. این دسته آنتی بیوتیک ها، باکتریسیدال هستند و مکانیسم از بین بردن باکتری به غلظت آنها بستگی دارد. این دارو اثرات قابل توجهی پس از اتمام دوز مصرفی دارد که همی اثر سبب کاهش مسمومیت دارویی نیز می شود.

موارد مصرف: در برابر بسیاری از باکتری های گرم منفی که در برابر جنتامایسین مقاوم هستند (حتما تست حساسیت گرفته شود)
فعالیت این دارو در قسمتهایی که اکسیژن کم است محدود می شود و برای اثر سیستمیک نیازمند تجویز پارنترال می باشد. این دارو به CNS و مایع چشمی به سختی می رسد. دوز داخل وریدی باید آهسته و در حدود 30 الی 60 دقیقه تزریق شود و مایع درمانی نیز همزمان انجام گردد.

منع مصرف: این دارو می تواند بلاک نوروماسکولار را تقویت کند بنابراین از استفاده همزمان با مهارکننده های نوروماسکولار خودداری شود. در پرندگان با احتیاط مصرف شود.

عوارض: نفروتوکسیک و اتوتوکسیک

تداخلات دارویی: در شرایط invivo سینرژیسم دارویی در استفاده بتالاکتام با آمینوگلیکوزید ولی در شرایط آزمایشگاهی، آمینوگلیکوزیدها توسط بتالاکتام ها (مانند پنی سیلین و سفالوسپورین) و هپارین مهار می شوند.
استفاده همزمان با فروزماید یا آمفوتریسین بی سبب می شود اثرات نفروتوکسیک و اتوتوکسیک افزایش یابد.

دوز مصرفی در سگ و گربه: 10 الی 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به روش داخل وریدی، زیرجلدی، عضلانی هر 24 ساعت (تجویز هر 24 ساعت دارو سبب بروز کمتر اثرات نفروتوکسیک می شود) دوز 30 میلی گرم هر 24 ساعت در موارد شک سپتیک توسط بعضی نویسندگان توصیه شده که این دوز اثرات جانبی زیادی دارد.

پرندگان: 10 الی 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش زیرجلدی، داخل وریدی، عضلانی هر 8 الی 12 ساعت.

خرگوش: 2 الی 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگر وزن بدن به روش زیرجلدی، داخل وریدی، عضلانی هر 8 الی 12 ساعت. در جوندگان: 5 الی 15 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به روش زیرجلدی، داخل وریدی، عضلانی هر 8 الی 12 ساعت. مایع درمانی همزمان به شدت توصیه می شود.

خزندگان: 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش عضلانی تک دوز، سپس 2/5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 72 ساعت به روش عضلانی. در دمای 25 درجه.

منابع: 1- ترجمه شخص بنده از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرمهای رایج تجاری در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده.


اختصاصی میهن پت