مار غیر سمی علفزار که در آلمان وجود دارد و بسیاری از مارهای دیگر، در محل مناسبی تخمگذاری کرده ،سپس محل تخمگذاری را ترک میکنند،بدون آنکه دیگر حتی زحمت سر زدن به آنها را به خود بدهند و یا نگران آنها باشند. به هر حال آنها محل تخم گذاری را با دقت تمام انتخاب میکنند تا هر 2عامل مهم در رسیدن و باز شدن تخم،یعنی دما و رطوبت کاملا مناسب و میزان باشد.آنگاه حرارت خورشید یا حرارت تخمیر،مثلا در 1 توده ی کود حیوانی، پرورش و رسیدن تخم را تامین میکند.ولی برخی از مارها به طور کامل تا لحظه ی باز شدن تخمها ازآنها نگاهداری و پرستاری میکنند.مثلا،پیتون بورمس آسیای جنوب شرقی بدن خود را به دور محل تخمگذاری (که حدود 30 تخم میگذارد)حلقه میکند.این مار از راه انبساط و انقباض سیستم عضلانی خود،حرارت لازم را برای پرورش تخمها ایجاد میکند و به این ترتیب تخمهای خود را به ثمر میرساند.دوران بار آمدن تخمها حدود 3ماه طول میکشد.در طول این مدت،مار در محل تخم گذاری خود را تنها در مدتی خیلی کوتاه،برای نوشیدن آب ترک میکند.


شاه کبرا با بدن خود برگهای مرطوب را به صورت 1 توده در میاورد و تخمها را داخل آن میگذارد.درست مانند کود حیوانی ،مراحل تحلیل و تجزیه ی این گیاهان در حال فاسد شدن، در این آشیانه گرما تولید میکنند. شاه کبرا خود بر روی توده برگها میخوابد و از محل تخمگذاری خود مراقبت میکند.
به محض این که نوزادان از تخم خارج میشوند، دوران پرستاری و مراقبت به سر ماید.مارهای جوان پس از تولد، کاملا به حال خود رها میشوند و باید متکی به خود باشند.