نام دارو: Amantadine

فرم رایج در ایران: کپسول 100 میلی گرمی

طبقه بندی درمانی: ضدویروس، آنتی کول انرژیک

موارد مصرف: یک ضددرد در حیواناتی که به اوپیوئیدها پاسخ نداده اند یا نیاز مداوم به استفاده از داروهای ضد درد در خانه می باشد یا کمک کننده در درمان علامتی آنفلانزا
این دارو در دامپزشکی مصرف زیادی در بیماری استئوآرتریت دارد.
هیچ گونه اطلاعاتی از فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک این دارو در حیوانات در دسترس نیست.

دوز مصرفی در سگ: 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت
دوز مصرفی در گربه: 1 الی 4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت. بهتر است ابتدا از دوزهای کم شروع کرده و به تدریج دوز را افزایش دهیم .

منابع: 1- ترجه شخص بنده از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی 2- قسمت فرم های تجاری در ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده

اختصاصی میهن پت