گروهی از زیست شناسان آمریکایی برای اولین بار یک مار بوآی ماده را شناسایی کردند که بدون تولیدمثل جنسی و به روش بکرزایی تولید مثل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمونه ماده از مار بوآی گونه Boa constrictor را محققان دانشگاه کارولینای شمالی به سرپرستی “وارن بوث” کشف کرده اند که اولین شاهد عملی برای بکرزایی در این گونه است.

کروموزمهای جنسی مارها تفاوت کمی با کروموزمهای جنسی پستانداران دارند به طوری که در مارها، نرها دو کروموزم Z و ماده ها یک کروموزم Z و یک کروموزم W دارند.

تمام بچه مارهایی که در این تحقیق از طریق بکرزایی متولد شدند همگی ماده بودند و دو کروموزم W داشتند. این پدیده هرگز در گذشته دیده نشده بود و تاکنون تصور می شد که بروز آن غیرممکن باشد.

تاکنون نمونه هایی از ماهیها و دوزیستان اما نه خزندگان که حامل یک جفت کروموزم W بودند نیز تنها از طریق دستکاریهای پیچیده آزمایشگاهی به دست آمده بودند.همچنین این دانشمندان مشاهده کردند که این بوآی مادر یک بچه تولید نکرد بلکه دو بچه مار ماده با کروموزم WW به وجود آورده است.

در این ماده مار یک جهش ژنتیکی نادر نیز دیده می شود که مربوط به رنگ پوست است. با وجود اینکه در محیط محل زندگی این مار نمونه های نر حاضر بودند که با این ماده مار جفتگیری هم کردند اما این بچه مارها حاصل یک تولیدمثل بکرزایی هستند.

هر چند، در گذشته این “مادر قدرتمند بوآ” زاد و ولدهایی نیز پس از جفتگیری با یک نمونه نر داشته است.

وارن بوث معتقد است که این نوع بسیار نادر از تولد نمی تواند در اثر تغییرات محیطی ایجاد شده باشد. در حقیقت تغییرات محیطی با تولید مثل جنسی برخی از گونه های ماهی و چند حیوان دیگر به عنوان یک فاکتور مهم ایفای نقش می کند اما در مورد این مار تغییرات محیطی به عنوان فاکتور تغییر روش تولیدمثل شناخته نمی شوند.

براساس گزارش لایو ساینس، به گفته این دانشمند، ممکن است که این ماده بوآ نوعی “شوخی طبیعت” باشد.

منبع : خزندگان