رازهای طولانی كردن عمر

در تحقیقات اخیرى كه انجمن تغذیه آمریكا (ADA) روى 1437 نفر افراد بالاى 73 سال انجام داده است، راز طول عمر این افراد به دلیل 4 مورد زیر گزارش شده است:
* داشتن وزن ایده آل
* عدم مصرف دخانیات
* استفاده از رژیم غذایى مدیترانه اى
* ورزش مستمر روزانه حداقل به مدت 30 دقیقه
رژیم غذایى مدیترانه اى شامل مصرف زیاد غذاهاى حاوى فیبر فراوان نظیر سبزیجات و میوه ها، گوشت سفید مثل گوشت مرغ و ماهى ، مصرف کم غذاهاى پر چرب و پر كربوهیدرات بالاخص كربوهیدرات هاى ساده است.

الگوهاى غذایى و رفتارهاى تغذیه اى صحیح در رسیدن به وزن ایده آل و ثابت نگه داشتن آن نقش بسزایى دارد. بسیارى از افراد چاق با رژیم هاى بسیار سخت و كوتاه مدت اقدام به كاهش سریع وزن خود مى كنند و در نتیجه پس از مدتى دچار ضعف و ناتوانى، بیماری هاى دستگاه گوارش و حتى بیماری هاى روانى مى شوند و با ادعاى اینكه : " ضعیف شده ام و رژیم با من سازگارى ندارد"، شروع به پرخورى مجدد كرده و به چاقی اولیه یا شاید بدتر از آن باز مى گردند. یك مسأله مهم را همیشه بایستى مد نظر داشت كه هدف از رژیم گرفتن، رسیدن به وزن سالم و یادگیری یك سرى الگوها و رفتارهاى صحیح تغذیه اى است. فردى كه تصمیم مى گیرد از رژیم غذایى براى كاهش وزن استفاده كند، باید كاملاً آگاهى داشته باشد كه رویه قبلى كه داشته غلط بوده و بایستى این رفتارها را تغییر دهد.


توصیه هایى در جهت حفظ وزن مناسب :

- تغییر در شیوه زندگى و یافتن رفتارهاى صحیح تغذیه اى بر مبناى عادات غذایى بومى
- انجام فعالیت بدنى متناسب به صورت مستمر و روزانه
- كنترل مصرف مواد غذایى پر كربوهیدرات و پرچرب
- پیشگیرى از استرس هاى متفرقه و كم اهمیت
دکتر رضا آمری نیا- متخصص تغذیه