نام دارو: Metronidazole

نام تجاری معروف:
Flagyl

فرم های رایج در ایران: قرص 250 میلی گرمی، انفوزیون وریدی 500 میلی گرم در 100 سی سی، سوسپانسیون خوراکی 125 میلی گرم در 5 سی سی، قرص واژن 500 میلی گرمی و ژل موضعی 0/75 درصد.

موارد استفاده: درمان عفونت های بی هوازی، ژیاردیا و ابتلا به سایر تک یاخته ها و در مدیریت درمان اسنفالوپاتی کبدی. به عنوان محرک اشتها در خزندگان نیز مصرف دارد. در درمان انتروتوکسمی در خرگوش نیز موثر است. برای تاثیر بهتر این دارو اگر با آمینوگلیکوزیدها یا پنی سیلین همراه شود طیف درمانی وسیع تری دارد.

عوارض جانبی: غیررایج است و ممکن است علایمی مانند تهوع، عدم تعادل،صرع، نیستاگموس، مسمومیت کبدی و هماچوری

تداخلات دارویی: فنوباربیتال و فنی توئین سبب افزایش متابولیسم مترونیدازول می شوند. سایمتیدین سبب کاهش متابولیسم مترونیدازول می شود.

دوز مصرفی در سگ: 15 تا 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، هر 8 ساعت به صورت خوراکی. یا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به روش زیرجلدی یا داخل وریدی آهسته هر 12 ساعت. از دوز بالا (25 میلی گرم) هر 12 ساعت و به صورت خوراکی برای درمان عفونت های تک یاخته ای استفاده شود.

دوز مصرفی در گربه: 8 تا 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت به صورت خوراکی یا وریدی

دوز مصرفی در ایگوانا و مار: در عفونت های باکتریایی بی هوازی با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی هر 24 یا 48 ساعت.


منبع: 1- قسمت فرم های رایج ایران از کتاب دارونامه خدام گرفته شده 2- بقیه مطالب ترجمه شخص بنده از کتاب BSAVA small animal formulary چاپ ششم نوشته یان رمزی

اختصاصی میهن پت