ممنون اهورا خانم، جالب بود و مفید

همه شون زیبا هستن به نظرم، به خصوص وقتی توی محیط طبیعی زندگی می کنن