ارزاني

چه كسي مي گويد :كه گراني شده است!!؟؟دوره ارزانيست!!دل ربودن ارزان، دل شكستن ارزان، دوستي ارزان است!!دشمنيها ارزان، چه شرافت ارزان، تن عريان ارزان، آبرو قيمت يك تكه نان
و دروغ از همه چيز ارزانترقيمت عشق چقدر كم شده است، كمتر از آب روان، و چه تخفيف بزرگي خورده است قيمت هر انسان!!!!
http://www.cheshmak313.******.co