اگه اونجا بودم با تبر تیکه تیکشون میکردم تمام تیکه هاشونو از دیوار آویزون میکردم