متاسفانه مشکل داره هر کاری کردم نتونستم براتون درستش کنم
میلاد جان برات میل میکنم عکس هارو اگه شما تونستی زحمتشو بکش
ممنون