خارپوستان

شاخه خارپوستان یکی از شاخه*های مهم جانوران بی*مهره محسوب شده و در بردارنده 8000 گونه زنده و حدود 30000 گونه فسیل می*باشد. این گروه از جانوران تماما دریازی بوده و در اعماق مختلف و آب و هوایی متفاوت به سر می*برند. منشا خارپوستان به دوره کامبرین ، یعنی حدودا 600 میلیون سال قبل برمی*گردد. از این گروه از جانوران 6 رده باقی مانده باقی مانده است.
اختصاصات

• آبزی بوده و همگی در آب دریا آزادانه شنا می*کنند.
• لارو خارپوستان دارای دگردیسی کامل بوده و تقارن دوجانبی دارد.
• خارپوستان فاقد سر می*باشند و تقارن در جانور بالغ ، اساسا پنج وجهی است.
• دارای حفره عمومی یا سلوم بوده (سلومات) و حفره عمومی آنها از نظر منشا آنتروسل است.
• حفره عمومی در مرحله جنینی ، سه قسمتی بوده و این سه حفره در مرحله بلوغ در اثر نمو خود به سیستم گردش آب ، فضای سلومیک عمومی و axocoel تبدیل می*شوند.
• خارپوستان دارای یک سیستم گردش آب پیچیده می*باشند که متشکل از یک سری مجاری سلولی و زواید سطحی است که مجموعا تشکیل پاهای لوله*ای را می*دهند.
• اسکلت داخلی و درمی بوده و مرکب از استخوانچه*هایی از جنس کربنات کلسیم می*باشد.
• هیچ*گونه اندام دفعی در این جانوران مشاهده نمی*شود.
• جنسها از یکدیگر جدا بوده و لقاح خارجی می*باشد.
• نمو تخم به صورت شعاعی بوده. این گروه از جانوران جزء دوتروستومها محسوب می*شوند. بدین معنی که مخرج از بلاستوپور جنینی مشتق می*گردد.


http://www.dariai-uni.ir