تو تياي دريايي وعكس


توتیای دریایی
توتیا را به کمک خارهای دراز و متحرکی که از اسکلت داخلی خارج شده*اند، به آسانی می*توان شناخت. این اسکلت به صورت پوسته*ای کروی و محکم بهم جوش خورده و دارای ردیفهایی از سوراخهایی است که پاهای لوله*ای از آنها خارج می*شوند. توتیاها جانورانی همه چیز خوار هستند که بستر دریاها را تمیز می*کنند. این جانوران در دهان ، دندان و اندام جونده بسیار پیچیده*ای دارند که دندانها را بکار می*اندازند.

http://www.dariai-uni.i