تغذيه خارپوستان

تغذیه و گوارش
در خارپوستان دستگاه گوارش پیچیدگی زیادی نداشته و ساده*ترین ساختمان را می*توان در آمینوروئیدها مشاهده نمود. در آمینوروئیدها دهان در مرکز غشای پرسیتومی واقع شده و توسط اسکلت بازویی که تشکیل دستگاه آرواره*ای را می*دهد پوشیده شده است. به دنبال دهان ، مری واقع شده که به معده کیسه*ای شکلی ختم می*شود. معده به طرف خارج برآمدگیهایی ایجاد می*کند که فضای صفحه مرکزی را تقریبا اشغال می*نمایند. آمینوروئیدها فاقد مخرج می*باشند حال آنکه در آستروئیدها و کرینوئیدها روده کامل ولی بسیار ساده است.

نحوه تغذیه در خارپوستان مختلف اندکی متفاوت است. مواد غذایی در اثر فعالیت عضلات ابتدای دستگاه گوارش به درون روده راه می*یابد. در تمام خارپوستان به استثنای هلوتورینها ، حرکات مژکی مژه*های سلولهای گاسترودرم نیز در این عمل دخالت می*کنند. هلوتورینها دارای تانتاکولهای کوتاهی در اطراف دهان خود می باشند.

دفع
خارپوستان فاقد هر گونه دستگاه دفعی می باشد اما دفع مواد زاید به طرق متفاوتی انجام می*گیرد. اکثر خارپوستان آمونوتلیک (ماده دفعی آنها آمونیاک است) می باشند. اما بعضی از آنها ترکیبات زاید دیگری دفع می*کنند.
تنظیم فشار اسمزی
خارپوستان توانایی کمی در کنترل ورود و خروج آب و نمک از بدن دارند. قسمتهایی از بدن آنها نسبت به آب و کاتیونها و آنیونها نفوذپذیر می*باشد. از این*روسلولهای تشکیل دهنده سطح بدن برای کنترل ورود و خروج کاتیونها و آنیونها باید انرژی بیشتری در مقایسه با سایر جانوران مصرف کنند.
تنفس
خارپوستان دارای تنفس هوازی می*باشند اما اکثرا قادر به تنظیم به تغییرات تنفسی نمی*باشند. میزان جذب اکسیژن در ستاره*های دریایی و اکینوئیدها به میزان اکسیژن موجود در محیط بستگی داشته در شرایط عادی ، فاقد فاکتور به ایمنی می*باشند.
اندامهای حسی سلولهای عصبی در خارپوستان شبیه سایر بی*مهرگان می*باشد یعنی به گودالهای حسی ختم شده و دارای الیافی قاعده*ای هستند که با شبکه عصبی ارتباط دارد. بعضی موارد این سلولها تشکیل جوانه*های حسی را
می دهند. این سلولها غالبا در غشای پریستومی یا اطراف معقد و دهان متمرکز شده و تعداد بی*شماری از آنها نیز نزدیک مخرج یافت می*شوند.
تولید مثل
تولید مثل درگروههای مختلف خارپوستان اندکی متفاوت می*باشد. جنسها از یکدیگر جدا و لقاح خارجی است.

http://www.dariai-uni.ir