ترمیم درخارپوستان
در صورتی که یکی از دستهای ستاره دریایی یا ستاره شکننده قطع شود آنها به سادگی در جای آن یک دست دیگر می رویانند زخم به سرعت التیام می*یابد و بعد از چند هفته مراحل بازسازی (رویش مجدد)کامل می*شود در بیشتر گونه*ها قسمت اصلی بدن عمل رویش دوباره دست قطع شده را انجام می*دهد اما در گروههای دیگر خود دست قطع شده می*تواند یک دست جدید و قسمت*های مختلف بدن را در محل زخم برویاند و نهایتا" تبدیل به یک حیوان کامل گردد بعضی از گونه*ها از این خاصیت برای تولید مثل استفاده می*کنند یعنی یک دست را مخصوصا" از خود جدا کرده و آن دست یک بدن جدید روی خود می رویاند.
خارپوست دریایی خوراکی به آرامی روی سنگها می خزد و از پنج عدد آرواره اش برای تراشیدن جلبکها و حیوانات میکروسکوپی استفاده می*کند بدن او توسط یک پوسته سخت و تعداد زیادی از تیغهای ظریف پوشیده شده است خارپوست دریایی با استفاده از پای باریک و لوله*ای شکلش برای حرکت و جمع کردن تکه خزه*های دریایی استفاده می*کند خزه*های دریایی به عنوان استتار عمل کرده و خارپوست دریایی را از حمله خوکهای آبی سگهای آبی و دیگر شکارچیان حفظ می*کنند.
خیار دریایی حیوان خزنده*ای است که به آهستگی به روی گل سنگها یا صخره*ها می خزد و تکه*های غذا را از محیط اطراف جمع کرده و مصرف می*کند دستهای او مایع چسبنده*ای ترشح می*کند که جمع آوری غذا از روی زمین را برای او آسان می*کند پاهای ردیفی قرمز روشن و مجموعه دستهای تغذیه کننده بنفش و زرد بسیاری از گونه*های خیار دریایی برای استتار مناسب نمی*باشند.
ستاره دریایی تاج خاری کاملا" مسلح است به طوری که توسط ردیفهایی از تیغهای بلند محافظت می*شود او از طریق جلو بردن شکمش به*وسیله قرار دادن دهانش روی پولیپهای مرجانی از مرجانها تغذیه می*کند او ماده هضم کننده را روی پولیپها می ریزد و بعد آنها را جذب می*کند در قسمت*های از صخره*های گریت بریر در استرالیا جمعیت این ستاره دریایی به میزان قابل توجهی رشد کرده و بخش عظیمی ازمرجانها را از بین برده اند.