همه چيز درباره شقايق دريايي

شقایق دریایی یکی از جانوران پست است که در شاخه کینداریا و رده آنتوزوآ ، طبقه بندی می*شود.
اطلاعات اولیه

عمومی ترین صفت بافت بالاتر نمی*روند. اما بقیه آنها از این تراز می*گذرند و بدن پیچیده تری می*یابند. بدین ترتیب جانوران (متاوزآ) را صاحب دو شعبه رده بندی در نظر می*گیرند. در شعبه پارازوآ ، بالاترین تراز سازمانی را بافت تشکیل می*دهد این شعبه فقط شاخه اسفنج*ها را شامل می*شود. همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، دارای اندام و دستگاه مشخص هستند.

دومین صفت جانوران که بعد از تراز سازمانی در حین رشد آنها ظاهر می*شود، نوع تقارن آنهاست. در ابتدا جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی بصورت کره*ای توپر یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروههای جانوران این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می*کنند. اما در بقیه ، پس از مدتی جنین تقارن دوطرفی می*یابد و لارو جانور بالغ حاصل از آنها نیز همین نوع تقارن را نگه می*دارند. بر همین اساس ، شعبه یومتازوآ را می*توان به دو دسته دارای تقارن شعاعی و دارای تقارن دو طرفی تقسیم بندی کرد.
شاخه کینداریا کینداریا پست ترین جانورانی هستند که بافتهای مشخص دارند. این جانوران بصورت منفرد یا دسته جمعی زندگی می*کنند و بر دو نوع هستند:


 • پولیپ که دارای بدن لوله ای است و یک انتهای آن بسته و چسبیده است و در انتهای دیگر آن یک دهان مرکزی وجود دارد که معمولا اطراف آن را شاخک*های نرم احاطه کرده*اند. پولیپ*ها ساکن هستند.
 • مدوز که بطور آزاد شنا می*کند بدن ژلاتینی و بشکل چتر و ازشاخکهایی حاشیه گذاری شده است. و در برجستگی مرکزی سطح مقعر آن دهانی دیده می*شود.

در هر جاندار حفره گوارشی ، چندین الیاف عضلانی و تعداد زیادی کپسول*های کوچک نیش زننده یا نماتوسیست وجود دارد. همه کینداریا آبزی و دریایی هستند. این شاخه از سه رده هیدروزوآ ، ~~green:سیفوزوآ
شقایق*ها
و مرجان*ها به رنگ روشن و بعضی از مدوزها کم رنگ و زیبا هستند و بسیاری از گونه*های مرجان نیز درخشندگی دارند.
صفات اختصاصی شاخه کینداریا

 • تقارن شعاعی در حول محور دهانی - مخرجی ، تقارن دو شعاعی در بعضی از آنتوزوآ (شقایق و مرجان) ، سر ، حلقه یا بند وجود ندارد.

  بدن از دو لایه سلولی ، یک اپیدرم خارجی (اکتودروم) و یک گاسترودرم درونی (آندودرم) تشکیل شده و میان دو لایه مزبور به مقدار کم یا زیاد ، تیغه میانی یا مزولگه (Mesoglea) وجود دارد. نماتوسیت*ها در یک یا هر دو لایه جای دارند.

  اسکلت آهکی یا شاخی است و یا از هیچکدام نیست. الیاف عضلانی در اپتیلیا (Epithelia) دیده می*شود.

  دهان از شاخکهای نرم احاطه شده و به یک حفره هاضمه کیسه مانند به نام انترون (Entron) متصل می*شود. انترون ممکن است منشعب یا بوسیله دیواره*هایی تقسیم بندی شده باشد، مقعد وجود ندارد.

  خون و اندام های تنفسی و وازنش دیده نمی*شود.
  شبکه منتشری از سلولهای عصبی در دیواره بدن که فاقد سیستم عصب مرکزی است. بعضی از آنها دارای لکه چشمی هستند.

  تکثیر جنسی بوسیله گامت*ها در مرحله آزاد یا مدوز ، یک جنسی یا دو جنسی ، بعضی دارای غدد جنسی ماده ولی بدون مجاری جنسی هستند.

رده آنتوزوآ (Anthozoa) آنتوزوآ پلیپ*های دریایی بشکل گل هستند و به اندازه*های کوچک یا بزرگ یافت می*شوند. بافت و ترکیب آنها نسبتا محکم است و به علت وضع مری و دیواره*های داخلی به تقارن دو شعاعی ، تمایل دارند. همگی به شکل پولیپ هستند که معمولا بر روی تخته سنگها ، ثابت می*باشند و هیچ نوع تغییر محل نمی*دهند گاهی جدا و منفرد زندگی می*کنند ولی غالبا کلنی*های بزرگ درست می*کنند. این جانوران در آبهای گرم سطحی فراوانند ولی بعضی از آنها در دریاهای قطبی ساکن هستند و گونه*های مختلف از خطوط جزر و مد تا اعماق 5300 متری یافت می*شوند.

معمولا سلولهای جنسی نر و ماده در بدن افراد مختلف بوجود می*آیند و در عده*ای جوانه زدن بوجود می*آید و افراد کلنی بوسیله لوله باریکی به هم مربوط می*شوند. این رده شامل شقایق دریایی ، مرجان و ... است.
ساختمان شقایق دریایی یک گونه معروف از شقایق دریایی به نام متریدیوم (Meridium) ، بدن استوانه*ای کوتاهی دارد. روی صفحه دهانی که در بالا و بصورت مسطح است ، تعداد زیادی شاخکهای کوتاه و تو خالی در اطراف دهان ، قرار گرفته*اند. پایه یا صفحه پایی نیز برای چسبیدن جانور به اجسام سخت دریا ، استفاده می*شود. مری لوله پهن است که به دهان و حفره داخلی (انترون) متصل می*شوند. در امتداد یک یا دو طرف مری شیار صاف و مژکداری به نام "سیفونوگلیف" وجود دارد که از آن آب به داخل انترون عبور می*کند.

بدن از داخل بوسیله 6 زوج دیواره*های عمودی کامل به نام سپتا (Septa) به قسمتهای شعاعی تقسیم می*شود که از دیواره بدن به مری امتداد دارند. در میان این دیواره*ها ، دیواره*های ناقص وجود دارد که به مری نمی*رسند. بواسطه وجود سپتاها ، کنار حفره گوارشی به بخشهای حفره مانند تقسیم می*شود و شاخکها در دنباله حجره*ها قرار دارند. در زیر صفحه دهانی منافذی یافت می*شوند که می*توانند آب را میان قسمتهای داخلی عبور دهند.


بر روی حاشیه داخلی و آزاد هر دیواره یک رشته ضخیم و چین خورده وجود دارد که تا پایین امتداد پیدا می*کنند بر روی آنها نماتوسیت*ها و سلولهای غده*ای وجود دارند. سایر نماتوسیت*ها در شاخکها یافت می*شوند. رشته*های معدی می*توانند از سوراخهای دیواره بدن یا دهان بیرون آیند و در گرفتار ساختن طعمه ، کمک کنند. غدد تناسلی در امتداد جدارها ، تشکیل می*شوند.


سطح خارجی بدن جانور از اپیدرم خشنی بطور کامل پوشیده شده و صفحه قاعده*ای و شاخکها ، علاوه بر پوشش مزبور دارای مژک هستند و مری انترون از گاسترودرم مفروش شده*اند. اپیدرم در جدارها دارای یک
تنفس و متورم نگه داشتن بدن در داخل انترون به چرخش در می*آید و یک جریان بطرف خارج نیز به سمت مری بالا می*آید.
تغذیه شقایق دریایی
غذای این جانوران از سخت پوستان ، بی مهرگان دیگر و ماهیها تشکیل می*گردد. شکارهای مزبور بوسیله نماتوسیت*ها فلج می*شوند و بوسیله شاخکها بسوی دهان برده می*شوند. دهان و مری نیز می*توانند وسیعا باز شوند و بعضی از شکارها را مستیقما بگیرند. غذا به داخل حفره داخلی (انترون) می*آید و در آنجا بوسیله آنزیهای مترشحه گوارش می*یابد و بوسیله گاسترودرم جذب می*گردد، مواد زاید گوارش نیافته از راه دهان به خارج دفع می*شوند.
تولید مثل در شقایق دریایی جنسهای نر و ماده از هم مجزا هستند. تخمک ها و اسپرم ها از غدد تناسلی بیرون می*آیند و از دهان به آب می*ریزند و عمل لقاح در آب صورت می*گیرد. تخم به صورت یک گاسترولای دراز مژک دار رشد می*کند. بزودی جدارها در لوله گوارش تولید ظاهر می*شود و بلاستوپور به دهان تبدیل می*شود و مژک*های طویل محکم در انتهای مقابل دهانی می*رویند. این لارو به اطراف شنا می*کند و از جانوران میکروسکوپی تغذیه می*کند و سپس به کف آب می*رود و در آنجا بوسیله انتهای مقابل دهانی خود ثابت می*گردد. آنگاه با رشد و نمو شاخکها ، جدارها و ... لارو به شقایق دریایی کوچکی تبدیل می*شود.
سایر خصوصیات شقایق دریایی بیشتر انواع شقایق*ها به صخره*ها ، صدفها و سطوح دیگر می*چسبند ولی بعضی از آنها می*توانند به سهولت حرکت کنند و تعدادی از انواع بسیار کوچک شقایق قادر هستند با تکان دادن شاخکهای خود شنا کنند و بعضی از انواع باریک هم ، کف دریا را سوراخ می*کنند و فقط شاخکها را رها می*سازند و در نتیجه صفحه دهانی*شان رو**باز می*شود.

شقایق*ها بوسیله ستاره*های دریایی و نرم تنان خورده می*شوند. ماهی روغن ، و ماهی پهن هم از شقایق استفاده می*کنند. بعضی از انواع نرم تنان نسبت به زهرهای شقایق*ها مصون بوده و حتی نماتوسیت*های خارج شده را در داخل بدن جای می*دهند.
http://daneshnameh.roshd.i