عروس دريايي

عروس دریایی(Scyphozoa) ، جانوری است ابتدایی که جزء شاخه کیسه تنان و رده سیفوزوآ طبقه بندی می*شود.

اطلاعات اولیه

عمومی*ترین صفات جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می*شود، تراز ساختمانی آنهاست. همه جانوران زندگی را از یک سلول آغاز می*کنند و برخی از تراز بافت بالاتر نمی*روند، اما بقیه آنها از این تراز می*گذرند و بدن پیچیده*تری می*یابند. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را صاحب دو شعبه رده بندی در نظر می*گیرند. در شعبه پارازوآ ، بالاترین تراز ساختمانی را بافت تشکیل می*دهد. این شعبه فقط شاخه اسفنجها را شامل می*شود. همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، با داشتن اندام و دستگاه مشخص می*شوند.


تصویر
دومین صفت عمومی که بعد از تراز ساختمانی در حین رشد جانوران ظاهر می*شود، نوع تقارن آنهاست. در ابتدا جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی به صورت کره*ای توپر و یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروههای جانوری مانند عروس دریایی این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می*کنند، اما در بقیه پس از مدتی جنین تقارن شعاعی ثانویه (مانند ستاره دریایی) و یا تقارن دو طرفی می*یابد و لارو و جانور بالغ حاصل از آنها نیز معمولا همین نوع تقارن را نگه می*دارند. بر همین اساس شعبه یومتازوآ را می*توان به دو دسته دارای تقارن شعاعی (Radiata) و دارای تقارن دو طرفی (Bilateria) تقسیم بندی می*کنند.

وضعیت سلوم یا حفره عمومی بدن در عروس دریایی
هر گونه فضا یا حفره عمومی که کاملا توسط بافتهای مزودرمی و بویژه توسط پرده*های صفاقی احاطه شده باشد، سلوم (Coelom) نام دارد. بنابراین جانوران دارای سلوم را متعلق به گروه سلوماتها ، می*دانند. معنای اصطلاحات آسلومات و پزدوسلومات نیز به همین ترتیب روشن می*شود. آسلوماتها جانوران فاقد سلوم و در واقع فاقد هر گونه حفره عمومی هستند. پزدوسلوماتها دارای پزدوسل یا سلوم کاذب یعنی حفره عمومی هستند که پوشش آن را مستقیما اکتودرم و آندودرم تشکیل می*دهند نه صفاق. چنین حفره*ای در ظاهر به سلوم واقعی می*ماند. عروس دریایی جز آسلوماتها می*باشد.
عروس دریایی دارای تقارن شعاعی
جانوران دارای تقارن شعاعی را از روی تقارن آنها که در تمام عمر آنها باقی می*ماند و همچنین از اینکه بالاترین تراز ساختمانی آنها را اندام تشکیل می*دهد، شناسایی می*کنیم. این دسته شامل دو شاخه کیندارین*ها و شانه داران است. کیسه تنان بیشتر دریازی هستند، بعضی در آب شیرین به سر می*برند. بازوهایی به صورت شعاعی به اطراف می*فرستند که کیندوبلاستهای محتوی نماتوسیست دارند. بدن کیسه مانند است و این کیسه با مجرایی به خارج باز می*شود که هم به منزله دهان و هم مخرج است. چند شکلی دارند و شامل مدوز یا پولیپ می*شوند. ده هزار گونه دارند.http://daneshnameh.roshd.ir