سیستم تناسلی و تولید مثلی در عروس دریایی
  • چرخه زندگی در غیر جنسی است. در ضمن جنسها جدا از هم هستند. در مرحله جنسی ، غدد جنسی نعل اسبی شکل ، به تعداد 4 عدد در قسمت زیر چتر در کنار کیسه*های معدی قرار دارند و از قسمت بیرون اورلیا می*توان آن را دید. در مدوز نر یا اورلیای نر ، اسپرمها از غدد تناسلی آزاد شده، وارد حفره گوارشی شده و از راه دهان در آب دریا آزاد می*شوند و در جستجوی مدوز ماده خواهند بود.
  • اسپرمها از طریق دهان اورلیای ماده ، وارد حفره گوارشی شده و در آنجا با تخمکهای آزاد شده از غدد جنسی ماده ترکیب می*شوند. لقاح که صورت گرفت، تخمهای حاصل از لقاح ، حفره گوارشی را ترک کرده و در کیسه*های پرورشی مخصوصی که در شیار بازوها بوجود می*آید، جای می*گیرند.
  • تخمها بعد از طی مراحل رشد و نمو ، هر کدام به صورت لاروی مژک*دار درمی*آیند و سپس این قسمت را ترک کرده و به صورت وارونه روی سطح سخت دیگر متصل می*شوند. در این حالت لارو ، مژکها را از دست داده و ساکن می*شود و حدود 12 سانتیمتر اندازه دارد و در این حالت به صورت پولیپ است.
  • لارو بدون مژک ممکن است برای ماهها یا سالها به این شکل باقی بماند. در اواخر پاییز و با شروع سرما ، پولیپ رشد کرده و بطور عرضی تقسیم می*شود، قطعه قطعه شده و قطعات عمیق*تر می*گردند و پولیپ به صورت مجموعه*ای از قطعات نعلبکی شکل درمی*آید که لبه آنها دندانه*دار است و این قطعات بوسیله لوله مرکزی با هم ارتباط دارند.
  • به تدریج قطعات از هم جدا شده و یکی پس از دیگری ، پولیپ را ترک کرده و مدوزهای تقریبا 8 لبی شناور را بوجود می*آورند که این مدوزها رشد کرده و مدوز بالغ را ایجاد می*کنند و هر کدام زندگی مستقل خود را به صورت یک عروس دریایی ، ادامه می*دهند
  • http://daneshnameh.roshd.i