تهيه و تنظيم: دکتر ياسر مالي
کاهش بستري و درمان آنتي‌بيوتيکي براي عفونت‌هاي پوستي

سلوليت و آبسه‌هاي پوستي دومين علت شايع بستري شدن ناشي از عفونت هستند. اقامت‌هاي طولاني غيرضروري در بيمارستان و استفاده غيرضروري از آنتي‌بيوتيک‌هاي فعال بر ضد ارگانيسم‌هاي بي‌هوازي يا گرم منفي باعث تحميل هزينه‌هاي اضافي و افزايش خطر مقاومت آنتي‌بيوتيکي مي‌شود...

محققان در بيمارستان کلرادو اثر استفاده از يک راهکار طبابت باليني تدوين‌شده توسط يک گروه چندتخصصي را در اين زمينه سنجيده‌اند. اين راهکار براي بيماراني که هيچ عامل خطر عارضه‌دارکننده مهمي نداشتند، يک دوره 7 روزه آنتي‌بيوتيک (جز در بيماراني که به آن پاسخ نمي‌دادند) و استفاده از کشت خون در بيماران منتخب را توصيه مي‌کرد؛ بر اساس اين راهکار نيازي به گرفتن کشت از سطح زخم، CT اسکن و MRI يا مصرف آنتي‌بيوتيک‌هاي فعال عليه باکتري‌هاي گرم منفي يا بي‌هوازي نبود. اين راهکار به صورت گسترده توزيع گرديد و در مجموعه دستورات استاندارد بخش‌ها و نيز در يک برنامه آموزشي مخصوص کارکنان پزشکي گنجانده شد.

پژوهشگران به صورت گذشته‌نگر وضعيت 344 بيمار بستري‌شده بدون عارضه به دليل سلوليت، آبسه يا هر دو را در طي دو دوره يک‌ساله (قبل و بعد از مداخلة اعلام راهکار طبابت باليني) ارزيابي کردند. ميزان استفاده از تصويربرداري بين اين دو دوره زماني تغييري نکرده بود. درخواست کشت خون به صورتي معني‌دار از 51 به 38 کاهش نشان مي‌داد ولي درخواست کشت آبسه ثابت مانده بود (77 در مقابل 76)؛ گرفتن سواب از سطح زخم قبل و بعد از مداخله به ندرت انجام مي‌شد. با اين حال پس از استفاده از اين راهکار، ميانه مدت درمان (جمع بستري و سرپايي) از 13 روز به 10 روز کاهش يافته بود و مصرف آنتي‌بيوتيک‌هاي فعال بر ضد باسيل‌هاي گرم منفي (66 در مقابل 36)، پسودومونا (28 در مقابل 18) يا بي‌هوازي‌ها (76 در مقابل 49) نيز کاهش معني‌دار نشان مي‌داد. شکست درمان در هر دو دوره مشابه و در حدود
7 بود .


رهنمود: مداخله از طريق اعلام اين راهکار ساختاريافته طبابت باليني براي عفونت‌هاي پوستي، مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها را کاهش داد بدون آن‌ که بر پيامدهاي باليني اثر سوئي داشته باشد. اين نکته که هنوز بعضي از بيماران مراقبت‌هاي ظاهرا نامناسب از نظر اين راهکار را دريافت مي‌کردند، شايد به اين صورت قابل توجيه باشد که احتمالا اين راهکار به بعضي شرايط باليني خاص توجه نکرده است.
salamat.ir