باي‌پس معده و بهبود کارکرد قلب
آيا جراحي بارياتريک (ضد چاقي) مي‌تواند کارکرد قلب را بهبود بخشد و از اين طريق باعث کاهش خطر نارسايي قلب، فيبريلاسيون دهليزي و مرگ قلبي- عروقي مرتبط با چاقي شود؟ در اين مطالعه آينده‌نگر در يوتا، پيامدهاي قلبي- عروقي در 423 بيمار بسيار چاق که تحت جراحي باي‌پس معده قرار گرفته بودند با پيامدهاي 733 بيمار بسيار چاق بدون جراحي مقايسه شد...

پس از 2 سال پيگيري، بيماران گروه جراحي باي‌پس به طور ميانگين 44 کيلوگرم، در مقابل 3 کيلوگرم در گروه مرجع، وزن کم کرده بودند. جراحي باي‌پس معده با بهبود فشار خون، ضربان قلب و کاهش شاخص توده بطن چپ (سنجه‌اي از هيپرتروفي بطن چپ) و اندازه بطن راست در اکوکارديوگرافي همراهي داشت. نسبت بيماران گروه باي‌پس معده که معيارهاي هيپرتروفي بطن چپ را پر مي‌کردند کاهش معني‌داري نشان مي‌داد اما همچنان بالا بود (از 64 در ابتداي مطالعه به 56 پس از 2 سال)؛ سنجه‌هاي مربوط به کارکرد بطن چپ و راست (مثلا کسر کوتاه‌شدگي) هم بهبود يافته بودند؛ هرچند که کسر تخليه تفاوت معني‌داري نکرده بود (63 در بدو مطالعه و 65 پس از 2 سال). اندازه دهليز چپ در بيماران گروه باي‌پس معده ثابت بود ولي در گروه بيماراني که تحت جراحي قرار نگرفته بودند افزايش يافت.

رهنمود: در اين مطالعه جراحي ضد چاقي با بهبودي قابل اندازه‌گيري از نظر هيپرتروفي بطن چپ (تقريبا 14 کاهش متوسط در شاخص توده بطن چپ) و پايدار ماندن يا حتي برگشت جزئي تغييرات قلبي سوء مرتبط با چاقي همراهي داشت. در مقابل، بيماران گروه شاهد، پيشرفت خفيف بازآرايش (remodeling) قلبي را تجربه کردند. مولفان معتقدند که تغييرات مطلوب مشاهده‌شده در اين مطالعه مي‌تواند ميزان بقاي طولاني‌تر پس از جراحي‌هاي کاهش وزن را توجيه کند.
salamat.ir