مقامات باغ وحش واشنگتن مي گويند: حيوانات باغ وحش قبل از وقوع زلزله متوجه رخ دادن آن شده بودند و عكس العمل هاي غیر معمول و متفاوتي از خود نشان مي دادند.
به گزارش مشرق به نقل از فراسو نیوز، در گزارش لايو ساينس آمده است: حيوانات باغ وحش ملي واشنگتن حتي صداهاي ناهنجاري شبيه جيغ زدن در آوردند و ثانيه هايي قبل از اين كه مردم بفهمند، از ترس وقوع زلزله به بالاي درختان پناه بردند.

اورانگوتاني به نام كيل و گوريلي به اسم كوجو، 5 تا 10 ثانيه قبل از وقوع زلزله غذاي خود را رها كردند و به بالاي يك ساختمان شبيه درخت در باغ وحش رفتند.

به لحاظ علمي، خبردار شدن و ترسيدن حيوانات از زلزله چيز غير معمولي در آنان نيست و نشان مي دهد كه حيوانات قبل از بروز زلزله ارتعاشات آن را حس مي كنند.

آشفته شدن حيوانات

مقامات باغ وحش واشنگتن مي گويند: وقتي نزديك بود زلزله بيايد، گوريلي به اسم «ماندارا» جيغي كشيد و قبل از رفتن به بالاي ساختمان ، بچه اش به اسم «كيبي» را هم در محل مناسبي قرار داد. همچنين «آيريس» اورانگوتان باغ وحش مدام سر و صدا مي كرد.

به نظر مي رسيد برخي از پستانداران كوچك باغ وحش حتي زودتر متوجه زلزله شده بودند. ميمون هاي قرمز 15 دقيقه قبل از رخ دادن زلزله سر و صدا مي كردند وبعد از وقوع زلزله نيز همين حالت را داشتند. فيل بزرگ هم خودش را در خانه اش پنهان كرده بود و براي خوردن خوراكي بيرون نيامد.

در همين زمان مارهاي سمي و غير سمي هم كه معمولا در روز كم تحركند به خودشان مي پيچيدند. بعضي از حيوانات آبي هم جوري رفتار مي كردند كه انگار قرار است به استخر انداخته شوند. مثلا وقتي مراقبان باغ وحش در حال غذا دادن به مرغابي ها و سگ هاي آبي بودند، مرغابي ها فورا به داخل استخر پريدند و سگ هاي آبي اول روي دو پاي خود ايستادند و بعد وارد آب شدند. بقيه حيوانات هم دور هم جمع شدند.

گروه 64 تايي فلامينگو هاي باغ وحش قبل از زلزله گرد هم آمدند و به هم چسبيدند.

شير هاي باغ وحش بيشتر ترسيده و سرپا ايستاده بودند و در حالي كه به ساختمان هاي باغ وحش نگاه مي كردند، از قبل از وقوع زلزله صداي غرش آن ها شنيده مي شد.

پيش بيني زمان وقوع زلزله به رغم پيشرفت هاي علمي زياد تا كنون امكان پذير نشده و راه زيادي تا دستبابي به اين موفقيت باقي مانده است.

به نظر مي رسد حيوانات نظير آن چه در باغ وحش واشنگتن رخ داد، مي توانند زلزله را پيش بيني كنند. يك تحقيق علمي نشان داده است كه وزغ ها 5 روز قبل از وقوع زلزله در آكيلاي ايتاليا در سال 2009، محل سكونت و خوردن غذاي خود را ترك كردند و تا چندين روز بعد از زلزله هم برنگشتند.

در مورد اين كه پرندگان قبل از زلزله به اين سو و آن سو مي پرند و يا سگ ها از چند روز قبل بي قراري مي كنند هم داستان هاي زيادي گفته شده است.

مسئولان باغ وحش مي گويند: به نظر مي رسيد پانداي بزرگ اين باغ وحش هيچ عكس العملي به زلزله نشان نمي دهد.