ممنون شاهين جان
من ميلاد هستم
بورت هم اسمشون حامد است
اسمارت رو به همون اسمارت صدا ميزنيم