ساختار بدن
[/
یک حشره شامل ۶ قطعه بهم جوش خورده است که ۴ قطعه آن دارای زایده هستند. ماندیبولها و اولین ماگزیلها نسبت به دهان در اطراف واقع می*شوند و یک لب بالایی دهان را از جلو محافظت می*کند. ماگزیلای دوم لب پایینی را می*سازد. این اندامهای ذکر شده قطعات دهانی خورد کننده و جونده را تشکیل می*دهند. در پروانه ماگزیلا به صورت قطعات دهانی مکنده خارج می*شود.هر یک از ۳ قطعه سینه در بردارنده یک جفت پا است و به قطعات دوم و سوم یک جفت بال نیز متصل است. در شکم حشره ۷ قطعه اول بدون زایده هستند. در قطعات هشتم و نهم زایده*ای وجود دارد که به کار تخم*گذاری کمک می*کنند. مخرج در قطعه دهم قرار دارد. دو قطعه آخر سینه*ای و ۸ قطعه اول شکمی دارای اسپیراکلهای زوجی هستند که به دستگاه تنفسی نایی منتهی می*شوند.

پوست بدن
سطح بدن دارای پوششی ویژه است که در دوران رشد پس جنینی و به هنگام پوست اندازی به شدت تحت تأثیر اعمال فیزیولوژیک مختلف قرار می*گیرد. پوست بدن بر عکس کرمها و نرمتنان از استحکام و مقاومت زیادی برخوردار است. بررسیهای بافت*شناسی پوست که به*وسیله میکروسکوپ نوری انجام شده نشان می*دهد که پوست از دو لایه مشخص یکی سلولهای اپیدرمی یا هیپودرم و دیگری لایه کوتیکول تشکیل می*شود. پوست بدن بطور کلی وظایف زیر را انجام می*دهد. • بدن را در برابر عوامل فیزیکی و مکانیکی مختلف محیط مانند زرهی محافظت می*کند. • از تبخیر آب بدن که در زندگی حشرات دارای اهمیت ویژه*ای است جلوگیری کرده و مانع نفوذ مواد سمی و خارجی به بدن می*شود. • حشره را در برابر تغییرات بیش از اندازه گرمای محیط محافظت می*کند. غده*های پوستی غده*های پوستی اعم از تک سلولی یا چند سلولی بلافاصله در زیر کوتیکول و یا اندکی فراتر قرار می*گیرند. ترشحات آنها در مراحل مختلف زندگی حشره، اعمال بسیار گوناگونی را انجام می*دهند. مهم*ترین غده*های پوست عبارت*اند از: غده*های چرب کننده، غده*های مومی، غده*های لاکی، غده*های ابریشم*ساز و غده*های پوست اندازی. ماهیچه*های بدن بیش از یک قرن است که معلوم شده است ماهیچه*های بدن حشرات مانند دیگر بند پایان بجز در موارد استثنایی عموماً از تیپ مخطط است. رنگ آنها معمولاً روشن و یا خاکستری است اما ماهیچه*های بال زرد، نارنجی و یا قهوه*ای روشن است. اینگونه رنگ آمیزی به سبب وجود رنگدانه*های گوناگونی است که در ساختمان آنها پراکنده*اند. چون بدن حشرات و پیوستهای آنها از بندهای زیادی تشکیل شده است به این دلیل تعداد ماهیچه*ها برای تامین حرکات آنها بسیار زیاد و قابل توجه است. چنانچه در بدن لارو بعضی از پروانه*ها تعداد آنها ۳۰۰۰ و گاهی بیشتر است. دستگاه تنفس تنفس به*وسیله شبکه*ای از لوله*های میان تهی ویژه به نام تراشه صورت می*گیرد. مجموع این لوله*ها و انشعابات متعدد آنها بطور کلی سیستم تنفسی حشره را بوجود می*آورد. تراشه*ها لوله*های اکتودرمی منشعبی هستند که در دو طرف جانبی بدن به*وسیله روزنه*های متقارن به نام استیگمات به بیرون باز می*شوند.تراشه*ها به رنگ نقره*ای شفاف بوده و درون آنها دارای پوشش کوتیکولی مارپیچی به نام تنیدیوم می*باشد. انتهای هر یک از لوله*های تنفسی به یک سلول تراشه*ای و لوله*های تنفسی بسیار باریک به نام تراکئول ختم می*شود. این تراکئولها که قطر آنها کمتر از یک میکرون می*باشد برای اکسیژن رسانی بطور مستقیم به سوی اندامها، بافتها و سلولهای بدن کشیده می*شود.
5
دستگاه گردش خون
دستگاه گردش خون حشرات در مقایسه با دیگر جانوران بی*مهره سلوم*دار بسیار ساده بوده و تنها از یک لوله پشتی تشکیل شده است. این لوله در ناحیه شکم معمولاً قلب و در قفسه سینه و سر، آئورت را بوجود می*آورد. در پروانه لوله پشتی با خانه*های قلب است. در اینحالت قلب به تعدادی اطاقک که در بیشتر موارد شماره آنها به ۸ عدد می*رسد تقسیم شده است. جریان خون به داخل قلب به*وسیله روزنه*های جانبی آن که در حد فاصل خانه*ها قرار دارند انجام می*گیرد.

تولید مثل
عمل لقاح از طریق جفتگیری صورت می*گیرد و تخم گذاشته می*شود. در پروانه جنین به صورت رشد نیافته*ای از تخم درمی*آید و در ظاهر به کرمهای حلقوی می*ماند. این لاروها طی پوست اندازی متوالی رشد می*کنند و سرانجام محفظه*هایی در دیواره بدن پدید می*آید و دیسکهای شفیره*ای شروع به پیدایش می*کنند. این دیسکها جوانه*های درونی هستندکه بعدها زایده*های جانور بالغ مانند بالها، پاها و قطعات دهانی جدید از آنها حاصل می*شوند. تغییر شکل لارو کرمی شکل به جانور بالغ در درون پیله انجام می*شود. در این مرحله محفظه*هایی که محتوی دیسکهای شفیره*ای هستند باز می*شوند و زواید جانور بالغ
کم*کم ظاهر می*شوند.[/ihttp://fa.wikipedia.org/