بیچاره حیوون گناهی.
اون نادونو باید ازش پرسید چقدر تند میرفته که حیوون رفته تا اون ته!
آره واقعا .. اینا خیلی بیشعورن .. نمیدونن خیابون جای تردد حیونه ! اصلا نباید اجازه بدن توی جاده ها ماشین بیاد .. یه وقت امکان داره آسیب بزنن به حیونا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!