وای من عاشق اون بچه گربهه شدم که توی ظرف غذاش خوابش یرده .خیلی جیگره