توليد مثل در خرگوش
توليد مثل در خرگوش
خرگوشها تخمك*گذاري القايي دارند . اين بدين معني است كه براي تخمك گذاري ، حضور جنس نر و يا تحريك جفت*گيري لازم است . سيكل فحلي در خرگوش*ها خيلي واضح نيست ، بلكه آنها يك ريتم توليد مثلي دارند كه شامل دو فاز است :

يك فاز پذيرش 14 ـ 12 روزه كه در اين مدت خرگوشها تمايل به جفت*گيري دارند
و يك فاز عدم پذيرش 2 ـ 1 روزه كه در اين مدت اجازه جفت*گيري داده نمي*شود .

تخمك*گذاري تقريبا ً 10 ساعت پس از جفت*گيري و در نتيجه تحريك انجام شده ، صورت مي*پذيرد . در هنگام جفت*گيري مي*بايست خرگوش ماده را به قفس نر منتقل نمود ، در غير اينصورت ممكن است نزاع صورت گرفته و يا اينكه خرگوش نر تمايلي به جفت*گيري نداشته باشد . عواملي وجود دارند كه بر طول اين دو فاز مؤثر هستند كه از جمله آنها مي*توان به وارد زير اشاره نمود :

تغذيه

كه اگر مناسب نبوده و انرژي ، پروتئين و مواد معدني كافي را تأمين ننمايد ، باعث طولاني*تر گشتن فاز عدم پذيرش مي*گردد .

نور
با افزايش طول روز فعاليت جنسي آغاز مي*گردد . اصولا براي اينكه فاز پذيرش آغاز گردد حداقل به 14 ساعت روشنايي نياز مي*باشد و اين امر نشان*دهنده آنستروس فصلي در خرگوش است ، بدين ترتيب كه در شرايط نگهداري حيوان در خارج از منزل ، حول و حوش ماههاي اسفند و فروردين توليد مثل آغاز گرديده و حوالي ماههاي شهريور و مهر خاتمه مي*يابد . در شرايط نگهداري حيوان داخل منزل محدوديت توليد مثلي فوق وجود ندارد و در تمام طول سال ريتم توليد مثلي مي*تواند حضور داشته باشد .

درجه حرارت

با افزايش درجه حرارت ، فعاليت جنسي افزايش مي*يابد كه البته مناسبترين دما در اين حالت 15 تا 20 درجه سانتيگراد مي*باشد .

تحريكات جنسي

در گله*هايي كه خرگوشهاي نر و ماده بصورت توأمان نگهداري شده و حضور يكديگر را حس مي كنند ، فاز پذيرش جنسي زودتر آغاز مي*گردد .

اندازه

خرگوشهاي نژاد كوچك زودتر (حدود 4 ماهگي) از نژادهاي بزرگ (حدود 6 ـ 5 ماهگي) به بلوغ جنسي مي*رسند .

جنس

خرگوشهاي ماده نسبت به نرها زودتر بالغ مي*شوند .


.**********clinic.com/news.php%3Fi...‏