خرگوشها و رشد دائمي دندانهايشان
ترجمه خلاصه اي از كتابtext book of rabbit medicineنوشتهfrance harcout brownرا همراه توضيحات دكتر معماريان در اينجا برايتان مياورم (صفحه 165تا206):
خرگوش يك جونده نيست بلكه از خانواده لوگومورفها است(با سپاس از مديران به خاطر نام خرگوش سانان) كه بسيار با جونده ها فرق دارند .لوگومورفها در دونوع كلي rabbitوhareدسته بندي ميشوند كه اولي همان خرگوش اهلي در اسارت توليد مثل شده و دومي خرگوش وحشي در طبيعت است

1- خرگوشها در طبيعت ريشه گياهان و علوفه هرز اطراف زمين ها را ميخورند نه هويج و كاهو و... كه منبع بالاتري از فيبر حتي نسبت به يونجه دارد (اين تصور كه آنها به مزارع حمله كرده كاهو و هويج ميخورند اشتباهي است كه كارتن هاي دوران كودكي به ياد ما مياورد همه فصل از سال اين مزارع پابرجا نيستند و خرگوشها بيشتر در صحراهستند تا مزارع در نتيجه غذاي آنها ريشه گياهان و نوعي علف هرز اطراف زمين است كه چون در دسترس نيست توصيه به دادن يونجه ميشود)

2-بيماري دنداني در خرگوشها اتيولوژي كاملا مشخصي ندارد و تازگي تحقيقات راجع به آن مشخص شده(به همين دليل منابع فارسي كافي از ان در دسترس نيست

3- علت اين بيماري در درجه اول كاهش exresiseدنداني يعني مدت زماني است كه خرگوش نياز به جويدن داردو لذا در دسترس بودن اجسام سفت و جيره غذايي با فيبر بالا اولين توصيه است در تحقيقات و آزمايشها مشاهده شده دادن اجسام سفت بدون فيبر بي نتيجه است

4- خرگوشها قدرت تشخيص غذاي خوب راندارند و غذاي با فيبر پايين را ترجيج ميدهند چرا كه خوردن اش آسان تر است (پس تصور نكنيد خرگوشتان ميفهمد چه بخورد و دادن غذاي با فيبر پايين از خوردن يونجه مانع ميشود)

5- 80 درصد غذاي خرگوشتان بايد غلوفه خشك با فيبر بالا(در ايران فقط يونجه موجود است اما در خارج از كشور علف هاي هرزي كه در بالا ذكر شد هم قابل تهيه است) 20 درصد سبزيجات با فيبر بالا و زير يك درصد غلات باشد(بنابر اين از صبح تا غروب فقط يونجه در اختيارش بگذاريد كه غذاي ديگري را بيشتر نخورد و سزيجات مناسب را شبها برايش قرار دهيد و بسيا بسيار اندك غلات)

6- كلسيم و ويتامين Dعامل مستقيم اين بيماري نيست بلكه به طور غير مستقيم كمبود كلسيم باعث نرمي استخوان و متعاقب آن بيماري دنداني ميشود

7- اين بيماري 5 درجه دارد .در درجه سوم 68 درصد خرگوشها با تغيير جيره غذايي بيماري كنترل(نه درمان) ميشود و زمان رسيدن به درجه هاي بالا به تاخير ميافتد اما از درجه 4 به بالا توصيه به راحت كردن حيوان ميشود چرا كه درد بسيار زيادي را تحمل ميكند و البته اين درد نشانه آشكاري كه شما ببينيد ندارد

8- تا به حال سعي شده كار جراحي انجام شود اما در 99 درصد موارد موفقيت آميز نبوده است
در پايان به تر تيب اهميت دلايل اين بيماري به صورت فعاليت كم دنداني . فيبر كم در جيره غذايي و نرمي استخوان در اين كتاب ذكر شده است.
دوستان عزيز من خوراك حيوان امري سليقه اي نيست مطلبي كه نوشتم با تحقيقات جديدتر هم تاييد شده ونسخه2009 كتاب تهيه شده و در دسترس است .با علم نجنگيد،سليقه اي رفتار نكنيد،خرگوشهايتان را به كشتن ندهيد
ميدانم كه دوستشان داريد پس به اين توصيه ها گوش كنيد


نوشته شده توسط نام کاربری شیما

اختصاصی سایت میهن پت