معرفي خرگوش

معرفي

خرگوش* اهلي* (Oryctolagus Cuniculus)حيواني* از راسته* خرگوش* شكلان* (Lagomorpha) و خانواده* Leporidae است* و خاستگاه* ابتدائي* آن* غرب* اروپا و شمال* غرب* آفريقا مي*باشد.
در حال* حاضر از نژادهاي* مختلف* آن* به* منظورهاي* گوناگون* از جمله* توليد پشم* و گوشت*، انجام* تحقيقات*بيولوژيكي* و بعنوان* حيوانات* خانگي* استفاده* مي*شود.
رفتار غير تهاجمي* و آرام* خرگوش* آنرا بعنوان* يك* حيوان* خانگي* ايده*آل* مطرح* نموده* است*. با اين* وجود جهت*نگهداري* مناسب* آن*، آشنائي* با خصوصيات* آناتوميكي*، فيزيولوژيكي* و رفتاري* اين* حيوان* ضروري* است*.


ويژگيهاي* كالبد شناسي* و فيزيولوژيكي*

سر: مهمترين* ويژگي* آناتوميكي* حيوان* در سر، گوشها مي*باشند. بخش* خارجي* گوشها يعني* لاله* گوش*خصوصيت* برجسته* اين* حيوان* بوده* و علاوه* بر نقش* آن* در شنوائي*، به* لحاظ وجود شبكه* وسيع* عروقي* در زير پوست*اين* ناحيه*، تأثير مهمي* درتنظيم* حرارت* بدن* دارند. لاله*هاي* گوش* نرم* و بسيار حساس* مي*باشند و نبايد از آنها براي*گرفتن* و مقيد كردن* حيوان* استفاده* نمود.

چشمها به* نسبت* اندازه* سر بزرگ* و داراي* زاويه* ديدي* حدود 190 درجه* مي*باشند. مردمكها قدرت* اتساع*زيادي* دارند و بدين* علت* حساسيت* بينائي* حيوان* به* نور را در مقايسه* با انسان* 8 برابر افزايش* مي*دهند. پلك* سوم* دراين* حيوانات* رشد قابل* ملاحظه*اي* دارد كه* در هنگام* خواب* از گوشه* داخلي* چشم* حركت* نموده* و سطح* قرنيه* رامي*پوشاند.
دندانهاي* خرگوش* رشد دائمي* دارند، بعنوان* مثال* دندانهاي* پيشين* در طول* سال* بيش* از 10-12 سانتيمتر رشدمي*نمايد بنابراين* بيماريهاي* دنداني* نظير رشد بيش* از حد دندانها و يا وجود دندانهاي* نابجا و بد شكل* از موارد متداول*در خرگوشها مي*باشند.

قفسه* صدري*: حجم* قفسه* صدري* در مقايسه* با گنجايش* محوطه* خيلي* كوچك* است*. قلب* نيز كوچك* است* وبر خلاف* ساير پستانداران* دريچه* دهليزي* - بطني* سمت* راست* سه* لختي* (Tricuspid) نبوده* و دو لختي* Bicuspid))است*.

محوطه* بطني*: طول* روده*ها حدود 10 برابر طول* بدن* است* و بخش* مهمي* از آن* را (از نظر گنجايش* و عملكرد)روده*كور (Cecum)تشكيل* مي*دهد كه* باقيمانده* هضم* نشده* مواد غذائي* پس* از عبور از روده* باريك* وارد آن* شده* وتوسط ميكروفلور موجود در آن* مورد تجزيه* قرار مي*گيرند و تركيبي* غني* از پروتئين* و ويتامين* را ايجاد مي*كنند.

خرگوش* بطور طبيعي* و غريزي* رفتاري* تحت* عنوان* مدفوع* خواري* دارد. اين* حيوانات* دو نوع* مدفوع* توليدمي*كنند كه* يك* نوع* آن* بشكل* دانه*اي* و نوع* ديگر بحالت* خميري* است*. نوع* دوم* غني* از تركيبات* پروتئيني* و ويتاميني*است* و حيوان* فقط اين* نوع* مدفوع* را مورد تغذيه* قرار مي*دهد. اين* عمل* معمولا صبح* زود انجام* مي*شود و حيوان*مدفوع* را مستقيما از مخرج* خود مي*گيرد و بدين* ترتيب* بخشي* از نياز بدن* به* پروتئين* و تركيبات* ويتاميني* را تامين*مي*نمايد.

ادرار خرگوش* بواسطه* مصرف* جيره* غذائي* گياهي* داراي* PH قليائي* حدود 8/2 است* و رنگ* آن* از زرد روشن* تانارنجي* پر رنگ* يا قهوه*اي* متمايل* به* قرمز متغير است* كه* ميزان* رنگ* بر اساس* دهيدراتاسيون* و قليائي* بودن* ادرار تغييرمي*كند. همچنين* بخاطر وجود نمكهاي* كربنات* كلسيم* و فسفات* آمونيم* و منيزيم* ادرار كدر است*. رسوب* اين* تركيبات*بر سطح* ميله*هاي* قفس*، تميز كردن* لانه* را با اشكال* روبرو مي*سازد.

درجه* حرارت* طبيعي* بدن* بين* 37 تا 39/4 درجه* سانتيگراد و به* طور متوسط 38/3 درجه* سانتيگراد مي*باشد.
با توجه* به* وجود نژادهاي* مختلف* وزن* حيوان* بالغ* مي*تواند از حداقل*kg 0/9 در نژادهاي* كوچك* (آلماني*،لهستاني*) تا kg 1/8 در نژادهاي* متوسط (نيوزيلند) و kg 7/3 در نژادهاي* بزرگ* (فلاماندري* بزرگ*) متغير باشد. متوسططول* عمر اين* حيوان* حدود 5 تا 6 سال* و حداكثر طول* عمر قابل* انتظار 15 سال* است*.

www.heyvanat.com/rabbit/rabbit-introduce.htm