نگهداري خرگوش

نگهداري

خرگوش* را مي*توان* در داخل* منزل* (بعنوان* مثال* در حياط) نگهداري* نمود. حداقل* سطح* مورد نياز براي*خرگوش* با وزن* kg 2 حدود 0/3 متر مربع* است*. براي* خرگوشهاي* با وزن* بيش* از kg 2 به* ازاء هر كيلوگرم* وزن* اضافه*سطح* لانه* بايد حدود 0/2 - 0/1 متر مربع* افزايش* يابد و در صورتيكه* چند خرگوش* با هم* نگهداري* شوند بايد به* ازاءهر خرگوش* اضافي* 0/2 متر مربع* به* سطح* لانه* افزوده* گردد.

ارتقاع* لانه* بايد در حدي* باشد كه* حيوان* بتواند بطور كامل* بر روي* پاهاي* خود بلند شود كه* بسته* به* جثه* حيوان*مي*تواند حدود 45-90 سانتيمتر در نظر گرفته* شود. در صورتيكه* خرگوش* در فضاي* خارج* منزل* نگهداري* مي*شودكف* لانه* بايد در مقابل* نفوذ رطوبت* عايق* شود و در صورتيكه* نگهداري* در داخل* منزل* صورت* مي*گيرد كف* لانه*مي*تواند مشبك* و يا توري* باشد كه* بدين* ترتيب* ادرار و رطوبت* ناشي* از آن* در كف* قفس* باقي* نمي*ماند و اين* مسئله*اجازه* مي*دهد تا تميز كردن* لانه* در فواصل* طولاني*تري* انجام* گيرد.
جهت* جلوگيري* از بروز نزاع* در بين* خرگوشها و عوارض* متعاقب* آن*، خرگوشهاي* نر را بايد جدا از هم* نگهداري*نمود. همچنين* نرها و ماده*ها نيز جز در هنگام* جفتگيري* بايد در لانه*هاي* جداگانه* نگهداري* شوند. نگهداري* چندخرگوش* ماده* با هم* در يك* قفس* اشكالي* ندارد.
خرگوشها مي*توانند درجه* حرارت* بين* 270 - 4 درجه* را تحمل* نمايند كه* البته* متوسط درجه* حرارت* توصيه*شده* بين* 22 - 16 درجه* سانتيگراد است*. رطوبت* محيط بايد حدود 60 - 40 % باشد و حداقل* طول* مدت* روشنائي*مورد نياز 16 - 14 ساعت* است*. در صورتيكه* طول* مدت* روشنائي* محيط از اين* مقدار كوتاهتر باشد حيوان* دچارنقصان* فعاليت* جنسي* پائيزي* (Autumnal ***ual depression) مي*گردد.

تغذيه

ميزان* مصرف* غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه* حدود 5 گرم* به* ازاء 100 گرم* وزن* بدن* است*. بهترين* ماده*غذائي* براي* خرگوشها، جيره*هاي* غذائي* تجاري* است* كه* تركيبات* آن* بر اساس* نياز حيوان* تنظيم* شده* است*. اين*جيره*ها معمولا حاوي* 17% - 14% پروتئين*، 22% - 12% فيبرخام* و 2500 - 2100 كيلو كالري* انرژي* هستند.
در كنار اين* مواد مي*توان* از سبزيجات* مختلف* نيز استفاده* نمود و بايد توجه* كرد كه* سبزيجات* فاسد و كپك*زده*نباشند.
اين* حيوان* از نظر فيزيولوژيك* شبه* نشخوار كننده (Pseudoruminant) بشمار ميرود و چون* ميكروفلور دستگاه*گوارش* آن* نسبت* به* تغييرات* اسمولاريته* و PHبسيار حساس* است* بنابر اين* تغيير نوع* مواد غذائي* بايد به* آهستگي* وطي* مدت* 5 - 4 روز انجام* گيرد و هرگونه* تغيير ناگهاني* در محتويات* جيره* غذائي*، بخصوص* استفاده* از جيره*هاي* غني*از كربوهيدرات* مي*تواند با ايجاد اختلالات* شديد گوارشي* سبب* مرگ* حيوان* گردد.

بهداشت* عمومي*

هر چند موارد گزارش* شده* از انتقال* بيماريهاي* خطرناك* بين* انسان* و حيوان* در خرگوشهاي* اهلي* و خانگي* نادراست* با اين* وجود مهمترين* اين* بيماريها عبارتند از سالمونلوز، تولارمي*، هاري*، عفونتهاي* قارچي* پوست* و مو، سل* وتوكسوپلاسموز.

جهت* جلوگيري* از بروز بيماري* در حيوان* و كاهش* احتمال* انتقال* آن* به* صاحب* حيوان* توصيه*هاي* زير بايدمورد توجه* قرار گيرد.
1 - پس* از خريد حيوان*، جهت* معاينه* و بررسي* وضعيت* سلامت* آن* و دريافت* راهنمائيهاي* لازم* به* درمانگاههاي*دامپزشكي* مراجعه* شود.
2- حتي*الامكان* با ساخت* جايگاه* و لانه* مناسب*، حيوان* در خارج* از محيط منزل* و به* عنوان* مثال* در حياط نگهداري*گردد.
3 - در صورتيكه* حيوان* در داخل* منزل* نگهداري* مي*شود بايد داراي* جايگاهي* خاص* و نسبتا محدود باشد و از رفت* وآمد آزادانه* حيوان* در محيط منزل* بايد جلو گيري* شود.
4 - محل* نگهداري* و لانه* حيوان* روزانه* نظافت* گردد.
5 - از تماس* حيوان* با حيوانات* خانگي* افراد ديگر و همچنين* حيوانات* غيرخانگي* نظير گربه*هاي* ولگرد جلوگيري*شود.
6 - نظافت* شخصي* علي*الخصوص* شستن* دستها پس* از تماس* با حيوان* از اهميت* زيادي* برخوردار است*.
7 - در صورت* مشاهده* هرگونه* تغيير در ظاهر و يا رفتار حيوان*، جهت* بررسي* علت* آن* به* درمانگاه* دامپزشكي* مراجعه*شود و بر اساس* نظر دامپزشك* معالج* انجام* معاينات* دوره*اي* مورد توجه* قرار گيرد.

واكسن* هاري* جز در مواردي* كه* حيوان* در معرض* هاري* قرار دارد و يا در مناطقي* كه* هاري* شايع* مي*باشد توصيه*نمي*شود و براي* پيشگيري* از بروز ساير بيماريهاي* متداول* در خرگوش* نيز تاكنون* واكسني* تهيه* نشده* است*.www.heyvanat.com/rabbit/rabbit-introduce.htm