گل انگشتانه‌اي Digitalis
گياه ديگر اين خانواده، گل انگشتانه¬اي با نام علمي دي¬جي¬تاليس است. علاوه بر مصرف دارويي به عنوان يك گياه زينتي و شاخه بريده قابل مصرف است. اين گياه مثل گل ميمون كشت و كار مي‌شود و يك گياه دو ساله است.

گياه گوشواره‌اي
گياه ديگري از خانواده گل ميمون گوشواره¬اي است كه منظره بسيار زيبايي دارد. اين گياه با نام علمي كلسئولوريا گل¬هاي پولك مانند و تو خالي دارد و به عنوان يك پات¬ پلنت و گل نوروزي از آن استفاده مي‌كنند. كلسئولوريا بوسيله بذر تكثير مي¬شود.

روسِليا
گياه ديگر اين خانواده روسليا است كه ظاهر جالب و در عين حال غيرقابل پيش ¬بيني دارد. شاخ و برگ‌هاي سبز اين گياه داراي گل¬هاي باريك، كوچك و قرمز رنگ مي¬باشند. روسليا يك گياه گلخانه¬اي است و كمتر از آن به عنوان گل بريده يا گل فضاي سبز استفاده مي¬شود.

ورونيكا Veronica
آخرين گياه اين خانواده ورونيكاست كه به عنوان يك گياه پوششي Grant cover از آن استفاده مي¬كنند. اين گياه مقاوم به سرما بوسيله قطعات ساقه و قلمه قابل تكثير است.
بطور خلاصه : گل‌هاي خانواده ميمون براي مصرف بريدني جايگاه مناسبي دارند. وايولاسه مقاوم به سرما و فضاي سبز هستند، و ويتاسه هم به عنوان گياهان گلخانه‌اي Indoor-plants و هم به عنوان پوشش‌هاي سبز Grant coverقابل استفاده مي‌باشند.

منبع:
http://www2.irib.ir/amouzesh/j/poudman_gol/taksir/page32.htm