گیاه پامپا نقره ای G. argenteum (Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است كه برگهای نوار شكل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.
این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشك است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .
پامپا نقره ای
Gynerium argentum
گیاه پامپا نقره ای G. argenteum (Stepf.) جنسی از گیاهان تیره گندمیان است كه برگهای نوار شكل بلندی داشته و مانند نوارهای پهن از اطراف آن بسمت زمین آویخته است.
این گیاه مخصوص نقاط گرم و خشك است و گویا موطن اصلی آن نیوزلاند باشد .
این برگها تشكیل تودة انبوهی را میدهد كه بلندی آن به 5/1 تا 2 متر میرسد . از میان بوته خوشه های بلند بصورت پرهای سبك و ابریشم مانند به رنگ نقره ای بیرون میآید .
بعلت بزرگی بوته پامپا ، از آن برای تك كاری روی چمن باغات و یا كنار استخر و نهرها میتوان استفاده كرد .
خوشه های خشك آن برای تهیه دسته گلهای خشك مصرف میشود .


در هرنوع خاكی رشد می كند .
در اصطلاح باغبانی به آن علف پامپا نقره ای می گویند .
تكثیر :
زیاد كردن این گیاه به روش تقسیم ریشه صورت میگیرد .
plant-golden.*********.com/post/category/7/page/4