نام گل: ختمی پرپر
سرده:Alceae
تیره: Malvaceae

ختمی پرپر گیاهی است دائمی به ارتفاع ۲.۵ مترکه در گلکاری بصورت دو ساله
کاشته میشود. این گل جهت تزئین چمن ، حاشیه ها ، تپه گلها و همچنین برای
تهیه شاخه بریده مورد استفاده قرار می گیرد.


طرز کاشت :
خزانه کاری : بذر ختمـی را در اواخر بهار و یا درفصل تابستان
در زمین خزانه به عمق ۰.۵ سانتیمتر می کارند.
نشا کاری : اواخر زمستان یا اوایل بهار ویا درپائیز در آبان ماه در زمین اصلی به فاصله ۵۰ سانتیمتر نشا می شود.
کاشت مستقیم : در اوایل بهار صورت می گیرد.
آب وهوا : ختمی به گرما و محل آفتاب گیر و رطوبت کافی نیاز دارد. خاک : خاک نرم و مرغوب دارای کود حیوانی پوسیده مناسب است.
زمان گل دهی : از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه گل می دهد. انواع بذر ختمی موجود:
گل ختمی ، پرپر – صورتی و قرمز تیره

گل ختمی ، پابلند – مخلوط کم پر و پرپر- با درصدی گلهای کنگره دار
bazr.*********.com/post/category/5